HÚSVÉT April 12, 2020 EASTER SUNDAY - Istentisztelet


11 AM - LIVE via  teleconference / videoconference

Vasárnap különleges, húsvéti, úrvacsorával egybekötött ünnepi istentiszteleten vettünk részt videokonferencia segítségével. Az eseményen három lelkész,  Rev. Koloman K. Ludwig, Rev. John Varga és a gyülekezetünk lelkésze Bátori Zoltán tartotta közösen. A megemlékezésen a gyülekezet tagjaiból többen közreműködtek felolvasással, hangszeren játszva. Köszönjük mindenkinek, akik lehetővé tették ezt a rendhagyó ünnepet, köszönjük mindenkinek, akik bekapcsolódtak interneten az ünneplésbe. Hálát adunk azért, hogy a járvány terjedése nem volt képes arra, hogy megfosszon minket a feltámadás közös, gyülekezeti megünneplésétől.


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!

Hálás köszönet! We thank our Guest Pastors, Rev. Koloman K. Ludwig and Rev. John Varga, and our Minister, Zoltán Bátori for today's service.  We also thank Oliver Mónus, Dr. Tai Chen, Éva Mátté, Dr. Katalin Havasi for their participation. We thank everyone who is online, sharing in the worship.

Please remain on the call after the worship for fellowship. 
Istentisztelet után szeretettel hívunk, várunk mindenkit baráti együttlétre!

During the worship, we ask the Congregation if you are not participating in the service please mute your microphone, then you can sing with the musicians. God bless you for your patience.

PLEASE HAVE YOUR BREAD and WINE READY FOR HOLY COMMUNION.  

II. GREETINGS and CALL to WORSHIP
Minister Zoltán Bátori

III. OPENING PRAYERS
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig
Rev. John Varga

IV. ENGLISH WORSHIP

HYMN: Amazing Grace
Amazing Grace, How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now am found
I was blind but now I see.
BIBLE READING

John 20:9-18:9 (They still did not understand from Scripture that Jesus had to rise from the dead.) 10 Then the disciples went back to where they were staying.

Jesus Appears to Mary Magdalene.

11 Now Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb 12 and saw two angels in white, seated where Jesus’ body had been, one at the head and the other at the foot.
13 They asked her, “Woman, why are you crying?”
“They have taken my Lord away,” she said, “and I don’t know where they have put him.” 14 At this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus.
15 He asked her, “Woman, why are you crying? Who is it you are looking for?”
Thinking he was the gardener, she said, “Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him.” 16 Jesus said to her, “Mary.” She turned toward him and cried out in Aramaic, “Rabboni!” (which means “Teacher”). 17 Jesus said, “Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, ‘I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.’” 18 Mary Magdalene went to the disciples with the news: “I have seen the Lord!” And she told them that he had said these things to her.


SERMON: But Mary Stood Weeping Outside....
Rev. John Varga

PASTORAL PRAYER
Rev. John Varga

LORD’S PRAYER: Hymn 168 in the Red Hymnal.
Our Father who is in heaven, hallowed be your name,
your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven.
Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.
And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the kingdom and the power, and the glory for ever and ever. AmenV. ENGLISH HOLY COMMUNION

Invitation to Holy Communion.
Rev. Varga:

Please have your wine and bread with you, wherever you may be. For Holy Communion this morning, I invite you to lend Christ your table. On the first day of Holy Week long ago, people throughout Judea arrived at the dusty gates of Jerusalem, primed with “Hosanna” in their hearts and Jesus asked to borrow a donkey.

On the Thursday that followed, Jesus rented or was given John Mark’s mother’s Upper Room to celebrate the Passover with the disciples. On the afternoon of the resurrection, Jesus was invited into a house in Emmaus and used the bread of that hospitality to break and bless. Lend Christ your table, your bread, your cup and your heart, for, as the disciples told the person who loaned the donkey, “The Lord has need of it.”

Prayer of Consecration.
Rev. Varga:

We are one bread, one body, one cup of blessing. Though we are many throughout the earth and this church community is scattered, in your many kitchens, and living rooms, rest your hands lightly upon these elements which we set aside today to be a sacrament. Let us ask God’s blessing upon them.

The Congregation
 Gentle Redeemer, there is no lockdown on your blessing and no quarantine on grace. Send your Spirit of life and love, power and blessing upon every table where your child shelters in place, that this Bread may be broken and gathered in love and this Cup poured out to give hope to all. Risen Christ, live in us, that we may live in you. Breathe in us, that we may breathe in you.

Words of Remembering.
Rev. Varga:

We remember that Paul the apostle wrote letters to congregations throughout places we now call Greece, Turkey and Macedonia, and they were the first “remote” worship resources. Our online service has a long heritage. The Communion words sent to the church at Corinth were these: For I received from the Lord what I also handed on to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took a loaf of bread, and when he had given thanks, he broke it and said, “This is my body that is for you. Do this in remembrance of me.” In the same way he took the cup also, after supper, saying, “This cup is the new covenant in my blood. Do this, as often as you drink it, in remembrance of me.” For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes.


Sharing of the Bread and Wine (please wait to eat & drink together during Hungarian Communion).

Rev. Varga:
Let us in our many places receive the gift of God, the Bread of Heaven.

The Congregation
We are one in Christ in the bread we share.

Rev. Varga:
Let us in our many places receive the gift of God, the Cup of Blessing.

The Congregation
We are one in Christ in the cup we share.

Prayer of Thanksgiving

Rev. Varga:
Let us pray in thanksgiving for this meal of grace, rejoicing that, by the very method of our worship, we have embodied the truth that Christ’s love is not limited by buildings made with human hands, nor contained in human ceremonies, but blows as free as the Spirit in all places.

The Congregation
Spirit of Christ, you have blessed our tables and our lives. May the eating of this Bread give us courage to speak faith and act love, not only in church sanctuaries, but in your precious world, and may the drinking of this Cup renew our hope even in the midst of pandemic. Wrap your hopeful presence around all whose bodies, spirits and hearts need healing, and let us become your compassion and safe refuge. Amen


VI. ÚRVACSORA - Holy Communion in Hungarian.

Meghívás

Zoltán Bátori:
Ez az Úr Asztala. Az Úr hívja mindazokat, akik bíznak benne, hogy éljenek javaival. A mi Urunk Jézus Krisztus asztala készen áll mindazok számára, akik őszintén megbánják bűneiket; szívesen hívjuk őket, hogy osszák meg velünk a sákramentumot.  Akik pedig ez alkalommal nem kivannak úrvacsorát venni, maradjanak velünk imádságos lélekkel.

ÚRVACSORA ÉNEK: 345. ének: Megterítve áll előttünk.... Dr. Tai Chen, flute solo.
"Megterítve áll előttünk a szeretet asztala, maga szerzé nagy Mesterünk, ki érettünk meghala:
Hogy halála érdemében, a kenyér és bor jegyében, Hit által részesüljünk, örök életet vegyünk.

Fohász

Zoltán Bátori:
Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, ki adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentene minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek, a mi Atyánknak akaratja szerint, kinek legyen dicsőség mindörökkön örökké! Ámen.

Mielőtt tehát e szent asztalhoz járulnánk, tárjuk ki szívünket a Szentlélek Isten előtt, hogy készítsen el méltóképen e nagy vendégségre. Evégből mindenekelőtt tegyünk vallást a mi bűneinkről, könyörögvén ekképpen.

Bűnbánó imádság.

A Gyülekezet
Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk! Íme, egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent Felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra Szentlelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek teelőtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött Fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökkévalóságban az ő nevéért. Ámen.

Nyilvános vallástétel és fogadalom.

Zoltán Bátori:
Vallást tettünk a mi bűneinkről, jertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes
keresztyén egyház hitvallását:

A Gyülekezet 
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítteték, meghala és eltemetteték: szálla alá poklokra; harmadnapon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe; ül az Atya Isten jobbján; onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy közönséges keresztyén anyaszentegyházat; szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és hiszem az örök életet. Ámen.

Zoltán Bátori:
Jóllehet, testvéreim én a ti hitetekben nem kételkedem, mindazonáltal anyaszentegyházunk állandó gyakorlatához képest még néhány kérdést intézek hozzátok, amelyre mindnyájan hitetek és meggyőződésetek szerint lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek meg.

Zoltán Bátori:
Azt kérdem először is: Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestül fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek?

A Gyülekezet
Én ezt hiszem és vallom.

Zoltán Bátori:
Másodszor: Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent Fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatjával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazit?

A Gyülekezet 
Én ezt hiszem és vallom.

Zoltán Bátori:
Harmadszor: Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, általvisz az örök dicsőségébe?

A Gyülekezet
Én ezt hiszem és vallom.

Zoltán Bátori:
Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért háládatosságból egész élteteket az Úrnak szentelitek, és már e jelenlevő világban, mint az ő megváltottjai az ő dicsőségére éltek?

A Gyülekezet
Ígérem és fogadom.

Zoltán Bátori:
Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom.

Bűn bocsánat hirdetés.

Zoltán Bátori:
Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de hivatalos szolgája, hirdetem tinektek a ti bűneiteknek bocsánatját és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk, ingyen való kegyelméből az ő szent Fiaért mindnyájunknak.  Ámen.


Szertartási beszéd

Zoltán Bátori:
Mielőtt e szent asztalhoz járulnátok, halljátok meg, testvéreim, miképpen szerzette a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát.

Megírta ezt a három első evangélista, Máté, Márk és Lukács; de leg teljesebben Pál apostol írta meg a korinthusbeli gyülekezethez írt első levele 11. részének 23. és következő verseiben ekképpen:

“Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam; hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret és hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: ‘Vegyétek, egyétek, Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.’

Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorát volna, ezt mondván: ‘E pohár amaz új testámentom az én vérem által; ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amig eljövend.’”

Meghívás az Úr asztalához.

Zoltán Bátori:
Most pedig, akik magatokat illendőképpen elkészítettétek, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép renddel.

Úrasztali imádság

A Gyülekezet
Hálaadással vessük, Urunk, asztalodról ezt a kenyeret és ezt a bort, hogy Krisztus halálára emlékezzünk és hogy megpecsételtessék a Krisztussal és egymással való közösségünk. Lelked erejével tedd a földnek a gyümölcseit az üdvösségnek eszközeivé, hogy míg mi testileg élünk velük, lelkünk hit által tápláltassék az örök életre.  Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen.

Zoltán Bátori:
Ez az Úr teste.... (A szent jegyek fogyasztása. Eating of the bread, drinking of the wine.)

Bezáró rövid beszéd.

Zoltán Bátori:
Keresztyén atyámfiai, igy szerzette a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minekelőtte azonban elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelemét hiábavalóvá ne tegyétek magatokban.

Ne uralkodjék többé tibennetek a bűn: sőt viseljétek magatokat a ti keresztyén rendeltetéstekhez méltóan,
hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint ő szentjei és szerettei könyörületesek; öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást és ha egymásra valami panaszotok vagyon, bocsássátok meg egymásnak, mint Jézus megbocsátott tinektek.

Az Istennek békessége uralkodjék a ti szíveitekben, melyre hívattatok is egy testben.

Most, mielőtt megtérnénk hajlékunkba, jertek, emeljük fel szívünket Istenhez és adjunk hálát velünk közlött kegyelmességéért, imádkozván ekképen:

Hálaadó imádság.

Zoltán Bátori:
Mennyei édes Atyánk! A szent vacsora sákramentumában hozzánk való megengeszteltetésednek zálogát adtad minékünk a Jézus Krisztus által: mit adjunk mi tenéked a te jótétidért?

Hirdetjük egész életünkben a te könyörületességednek gazdagságát, amely által minket fiaiddá, leányiddá fogadtál és a te örökségedre elválasztottál.

Oh Isten! Nagy áron váltottál meg minket; melyért téged magasztalni, lelkünket és testünket teneked szentelni: ez lesz életünknek öröme. Fogadd el, Uram, hálánk buzdulását és segíts minket a te kegyelmeddel, hogy amit tenéked e szent alkalommal fogadtunk, meg is teljesíthessük: legyünk hívek tehozzád mindhalálig.

Taníts minket akaratodnak cselekvésére.  A te Szentlelked szüljön minket újakká, hogy mától fogva éljünk a Jézus Krisztusban való hitnek általa, aki minket szeretett és adta magát miérettünk. Óh békesség Istene! Szentelj meg minket tökéletesen; tartsd meg testünket és lelkünket szentségben, feddhetetlenségben, egész a napig, melyen eljön a mi megváltó Jézusunk, kinek tevéled, mi Atyánkkal és a Szentlélekkel, mi vigasztalónkkal egyben légyen örökkévaló hála és dicsőség.   Ámen.

Miatyánk

A Gyülekezet
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben!  Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod.                  Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsátsd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind-örökké. Ámen!

Megáldás

 Zoltán Bátori:
Végezetre kérlek titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket és ne szabjátok magatokat e világhoz,
hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy kedveljétek az Istennek ama jó, kedves és tökéletes akaratját.  Ámen!

VII. SPECIAL MUSIC:
Lamb of Glory - Oliver Monus, piano soloLove One Another - Dr. Tai Chen, live flute solo


VIII. MAGYAR ISTENTISZTELET

KEZDŐ ÉNEK: 316. ének: Erős várunk nékünk az Isten
Erős várunk nékünk az Isten,
És fegyverünk ellenség ellen
Megszabadít veszedelemtől,
Amely ránk most mindenünnen tör
A mi régi ellenségünk
Háborog velünk,
Erővel fegyverrel
És sok csalárdsággal
És minden nagy hatalmassággal.

ELŐFOHÁSZ
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

FENNÁLLÓ ÉNEK: 350. ének: Itt van szívem
Itt van szívem
Neked adom Uram,
neked ki alkotád!
Rossz a világ, énnékem add fiam!
Szád ily parancsot ád.
Itt van szerelmem áldozatja,
Hűségem hű kezedbe adja,
Itt van szívem, itt van szívem!BIBLIA OLVASÁS:
János 20:11-18: Mária pedig künn áll vala a sírnál sírva. A míg azonban siránkozék, behajol vala a sírba; És láta két angyalt fehér ruhában ülni, egyiket fejtől, másikat lábtól, a hol a Jézus teste feküdt vala. És mondának azok néki: Asszony mit sírsz? Monda nékik: Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették őt. És mikor ezeket mondotta, hátra fordula, és látá Jézust [ott] állani, és nem tudja vala, hogy Jézus az. Monda néki Jézus: Asszony, mit sírsz? kit keressz? Az pedig azt gondolván, hogy a kertész az, monda néki: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nékem, hová tetted őt, és én elviszem őt. Monda néki Jézus: Mária! Az megfordulván, monda néki: Rabbóni! a mi azt teszi: Mester! Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez. Elméne Mária Magdaléna, hirdetvén a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és [hogy] ezeket mondotta néki.

NAGY ÉNEK: 138. ének: Uram, te szent igédet
Uram, te szent igédet
Nyújts midenkor nekünk
Mind áldott égi magot
Gyümölcsöztesd bennünk
Igédben igédben
Talál gyönyört szívem
Oh, nyújts nekem beszéded
mindenkoron, híven.

IGEHÍRDETÉS: Ne Sirj.....Don't Cry.
Minister Zoltán Bátori.

Az előző alkalommal arról beszéltem, hogy Jézus együtt sírt a síró Máriával és Mártával, amikor azok keseregtek testvérük elvesztése miatt, mert Ő együttérez minden testi és lelki szenvedővel. Más alkalommal, amint meglátta szeretett városát s szembesült azzal a ténnyel, hogy hiába intette lakosait a megtérésre, jóhíre elfogadására, ők elutasították. Követelni fogják megfeszítését a római hatalomtól s ezért Isten, vissza fogja vonni oltalmazó karját felőlük. Borzalmas szenvedés vár rájuk. Ma arról írok, miként vigasztalta az Őt sirató Magdalai Máriát.

Mielőtt erre térnék, hadd essen szó az előzményekről!

A választott nép vezetői-vallásuk miatti vakságuk, süketségük miatt-elutasították Jézus tanait, Istenhez hívó szavait. Vallásuk szerint, az egykori Dávid királyukhoz hasonló diktátor messiást vártak, aki nem csupán felszabadítja őket a római uralom alól, hanem a világ uraivá emeli őket. (Isten valóban uralkodni hívta választott nemzetét, de nem más nemzetek felett, hanem bűneik, s a gonoszság angyalai felett.)

Mivel Jézus semmilyen módon nem mutatott készséget idomulni a vallásuk szerinti messiás képhez, mint tévtanítót megölették a római hatalommal. (Nekik nem volt joguk bárkit megölni.) A rómaiak kedvelt kivégzőeszköze volt a keresztrefeszítés. Ezzel, az áldozat hosszú kínhalálát érték el. A keresztrefeszített áldozat kezeit-rendszerint -csuklóban a kereszt vízszintes felére s a lábakat a lábfejben egymásra szegezték, majd az előre kiásott gödörbe felállították. Az áldozat, a kezein csüngve képtelen volt lélegezni és súlyát az átszegzett lábaira kellett áthelyezni, de a fájdalomtól ezt kevés ideig bírta. Miután képtelen volt súlyát a lábain tartani, megfulladt. Jézust keresztrefeszítése előtt megkorbácsolták olyan ostorral, melybe éles köveket, csontokat fontak s annak csapásai a hátából kitépte a húst, bőrt. Súlyos vérveszteséget szenvedett ezáltal. A megfeszített Krisztus, szenvedését Istenhez szóló imádságával igyekezett enyhíteni. Az általa jól ismert 22. panasz zsoltár szavaival imádkozott héberül: "Éli, Éli, lama sabaktani...Magyarul: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet."-de a következő mondathoz már nem volt levegője, hisz átszegzett karjain csüngött. A "Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava" folytatás, már néma ajkain volt csupán.

Amint a világegyetem gyászba borult Alkotója szenvedése miatt, az ég elsötétedett s Jézus elkezdte a zsidó nép szombatköszöntő igéit mondani, melyet a vallásos zsidók, a mai napig elmondanak pénteken, naplementekor: "Elvégeztetett" de a fájdalomtól ismét karjain csüngött Jézus és nem volt levegő a folytatásra:"...a föld és ég és annak minden serege."(1 Móz 2:1-4) Amint Isten egyszülött Fia, az alkotás befejező napján, amint bevégezte alkotói munkáját megnyugodott és a teremtés emékünnepévé áldotta meg a szombatot, megváltása elvégeztével is nyugodott saját parancsolatai szerint.

A hét első napja hajnalán jelent meg Jézus nyitott sírkamrájánál Magdalai Mária, hogy végtisztességet tegyen szeretett mestere holttestének, annak bebalzsamozásával. Mária, akit Jézus-az írások szerint 7 ördögtől szabadított meg. Akit sok bűntől szabadított meg, az jobban szeret. Ez a szeretet vitte őt a sírhoz mindenki előtt. Amint a sírkamra nyílásán benézett, a pénteken odahelyezett test helyén két alakot látott. Könnyei fátyla eltakarta előle, hogy meglássa, ott két angyal állt. A síró Máriát megszólították az angyalok: "Miért sírsz?"-"Mert elvitték az én Uramat és nem tudom hová tették!" Bánatunk könnyfelhői a mi szemeink látását is elveszi, s az orrunk előtt lévő megoldást képtelenek vagyunk felismerni. A lelki szenvedéstől gyötört ember mellett mindig megjelenik Jézus, így Máriát is megkereste és megszólította." Asszony, miért sírsz? Kit keresel?" Az asszony hallását is elvette a fájdalom és nem ismerte fel Ura hangját, hanem azt hitte, a temető kertésze szólította meg. Úgy tűnik Mária mérlegelési képességeit is elvesztette fájdalmában, hisz kérdőre vonta a kertésznek hitt feltámadt Krisztust, hogy mutassa meg hova tette mestere testét, s majd ő, a gyenge nő elhozza onnan. A fájdalom, mint ebben az esetben is elveszi látásunkat, hallásunkat, mérlegelési képességünket. Ha ilyen esettel találkozol, hívd segítségül Jézust, mert a helyzet megoldásának kulcsa nála van. Jézus Máriát a nevén szólította, s ez meghozta a kívánt eredményt. Felismerte mesterét. Mindenki számára, a legkedvesebb muzsika, a saját hangja, s az után a neve zengése. Igyekezzünk megtanulni az emberek nevét és szólítsuk meg őket, ezzel a muzsikával! A kívánt hatást rendszerint elérjük. Amint Mária felismerte Mesterét, szerette volna magához ölelni örömében, de Jézus még nem volt Atyánknál, s ezért ezt elutasította, viszont prófétai feladattal látta el. A bibliai próféták nem jósok, hanem olyan isteni küldöttek, akik Isten üzenetének hiteles közvetítői. Jézus tudta, hogy Mária olyan hatékonyan fogja közvetíteni tanítványainak a feltámadása örömhírét, mint annak idején Samáriában a Jákob kútjánál a samáriai asszony. Valóban. Mária szavára a tanítványok, akiket Jézus testvéreinek nevez, hisz megváltásával Isten fiaivá fogadta őket, felpattantak szomorkodásukból és rohantak látni saját szemükkel azt, amit Mária állított.

A feltámadás története mindannyiunknak üzen egy igen bátorító tényt: Jézus legyőzte a halált s ezzel megadta mindannyiunknak a test feltámadásának reménységét. Sosem kételkedjünk abban, hogy elhunyt szeretteinkkel ismét találkozhatunk, valamint amikor nekünk végetér e földi küldetésünk, Megváltónk minket is fel fog támasztani. Nem véletlen az apostoli hitvallás szava, hogy "Hiszek a test feltámadásában és az örökéletben."

Segítsen meg Isten Szentlelke mindannyiónkat, hogy ebben a reménységben éljünk végezve a jó hír átadását minden általunk elérhető embernek, s végül átkarolhassuk Megváltónk lábait örökkévaló országában! Ámen!


ADAKOZÁS - Free-will OFFERING via Paypal

HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Minister Zoltán Bátori.

PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

és a ‘MI ATYÁNK’
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen! "

ZÁRÓ ÉNEK: 118. ének: Isten velünk, viszontlátásra!
Isten velünk, viszontlátásra!
Boldog útjain kegyesen
Hű kezével Ő vezessen;
Isten velünk, viszontlátásra!
Hogyha itt tán nem is,
Ott az égi honba’ fenn,
Jézusunk kebelén,
Isten velünk, viszontlátásra!
HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA / BLESSING and CLOSING PRAYERS
Magyarul: Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
In English: Rev. John Varga.
Magyarul: Minister Zoltán Bátori.

IX. HÍRDETÉSEK - Tünde Garai
We thank everyone who joined us today. We are from all over.... Rev. Varga from Maryland, Rev. Ludwig from Indiana. A few people from other parts of the USA. If possible, please remain online for Fellowship after the worship so we can sing Happy EASTER SUNDAY 96th Birthday to Piroska Nénje! HAPPY EASTER to everyone! Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk mindenkinek!

END of WORSHIP

Tagjainak áldozatából tartjuk fenn épületeinket, végezzük szolgálatunkat.
Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten!
SEE YOU NEXT SUNDAY!Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések