Pünkösd - Virtuális vasárnapi istentisztelet Úrvacsorával - Sermon 2020. május 31.


Élőben délelőtt 11 órakor - LIVE at 11 AM via teleconference / videoconference
Információ a csatakozáshoz - For information how to connect send letter to templom@elsoegyhazla.org


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 

I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedűs, Presbiter
Hálás köszönet! We thank our Guest Pastor, Rev. Koloman K. Ludwig and our Minister, Zoltán Bátori for today's service.  We also thank Oliver Mónus, Dr. Tai Chen, Éva Mátté, Dr. Katalin Havasi for their participation.
We thank everyone who is online, sharing in the worship.
We are having Holy Communion for the occasion of Pünkösd (Pentecost), which is today.
PLEASE HAVE YOUR BREAD and WINE READY FOR HOLY COMMUNION. 

Please remain on the call after the worship for fellowship. 
Istentisztelet után szeretettel hívunk, várunk mindenkit baráti együttlétre, Biblia órára!

II. GREETINGS and CALL to WORSHIP
Zoltán Bátori, L.L.M.

III. OPENING PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

IV. ENGLISH WORSHIP

HYMN: Amazing Grace.
Amazing Grace, How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now am found
I was blind but now I see.BIBLE READING: 1 Corinthians 14:14-16.
Dr. Tai Chen. 
14 For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my mind is unfruitful. 15 So what shall I do? I will pray with my spirit, but I will also pray with my understanding; I will sing with my spirit, but I will also sing with my understanding. 16 Otherwise, when you are praising God in the Spirit, how can someone else, who is now put in the position of an inquirer, say “Amen” to your thanksgiving, since they do not know what you are saying?

SERMON: Speaking in Tongues.
Zoltán Bátori, L.L.M.

PASTORAL PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal.
Our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the Glory forever and ever. Amen.V. ENGLISH HOLY COMMUNION

Invitation to Holy Communion. 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig
Please have your wine and bread with you, wherever you may be. For Holy Communion this morning, I invite you to lend Christ your table.

Words of Grace. 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

Sharing of the Bread and Wine 
(please wait to eat & drink together during Hungarian Communion).
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig
Let us in our many places receive the gift of God, the Bread of Heaven.

The Congregation - led by Éva Mátté
We are one in Christ in the bread we share.

Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig
Let us in our many places receive the gift of God, the Cup of Blessing.

The Congregation - led by Éva Mátté
We are one in Christ in the cup we share.

Prayer of Thanksgiving 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig
Let us pray in thanksgiving for this meal of grace, rejoicing that, by the very method of our worship, we have embodied the truth that Christ’s love is not limited by buildings made with human hands, nor contained in human ceremonies, but blows as free as the Spirit in all places.

The Congregation - led by Éva Mátté
Spirit of Christ, you have blessed our tables and our lives. May the eating of this Bread give us courage to speak faith and act love, not only in church sanctuaries, but in your precious world, and may the drinking of this Cup renew our hope even in the midst of pandemic. Wrap your hopeful presence around all whose bodies, spirits, and hearts need healing, and let us become your compassion and safe refuge. Amen


VI. ÚRVACSORA - Holy Communion in Hungarian

Meghívás
Zoltán Bátori, L.L.M: 
Ez az Úr Asztala. Az Úr hívja mindazokat, akik bíznak benne, hogy éljenek javaival. A mi Urunk Jézus Krisztus asztala készen áll mindazok számára, akik őszintén megbánják bűneiket; szívesen hívjuk őket, hogy osszák meg velünk a sákramentumot.  Akik pedig ez alkalommal nem kívánnak úrvacsorát venni, maradjanak velünk imádságos lélekkel.

ÚRVACSORA ÉNEK: 345. ének: Megterítve áll előttünk.... 
"Megterítve áll előttünk a szeretet asztala, maga szerzé nagy Mesterünk, ki érettünk meghala: Hogy halála érdemében, a kenyér és bor jegyében, Hit által részesüljünk, örök életet vegyünk.Fohász
Zoltán Bátori, L.L.M: 
Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, ki adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentene minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek, a mi Atyánknak akaratja szerint, kinek legyen dicsőség mindörökkön örökké! Ámen.

Mielőtt tehát e szent asztalhoz járulnánk, tárjuk ki szívünket a Szentlélek Isten előtt, hogy készítsen el méltóképen e nagy vendégségre. Evégből mindenekelőtt tegyünk vallást a mi bűneinkről, könyörögvén ekképen.

Bűnbánó imádság
A Gyülekezet - Dr. Katalin Havasi vezetésével: 
Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk! Íme, egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent Felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra Szentlelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek teelőtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött Fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökkévalóságban az ő nevéért. Ámen.

Nyilvános vallástétel és fogadalom.
Zoltán Bátori, L.L.M: 
Vallást tettünk a mi bűneinkről, jertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes
keresztyén egyház hitvallását:

A Gyülekezet - Dr. Katalin Havasi vezetésével: 
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszitteték, meghala és eltemetteték: szálla alá poklokra; harmad napon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe; űl az Atya Isten jobbján; onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy közönséges keresztyén anyaszentegyházat; szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és hiszem az örök életet. Ámen.

Zoltán Bátori, L.L.M:
Jóllehet, testvéreim én a ti hitetekben nem kételkedem, mindazonáltal anyaszentegyházunk állandó gyakorlatához képest még néhány kérdést intézek hozzátok, amelyre mindnyájan hitetek és meggyőződésetek szerint lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek meg.

Azt kérdem először is: Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestűl fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten itélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt bűntetést, halált és kárhozatot érdemeltek?

A Gyülekezet - Dr. Katalin Havasi vezetésével: 
Én ezt hiszem és vallom.

Zoltán Bátori, L.L.M: 
Másodszor: Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent Fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatjával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazit?

A Gyülekezet - Dr. Katalin Havasi vezetésével: 
Én ezt hiszem és vallom.

Zoltán Bátori, L.L.M: 
Harmadszor: Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltamaszt a halálból, és hahandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, általvisz az örok dicsőségébe?

A Gyülekezet - Dr. Katalin Havasi vezetésével: 
Én ezt hiszem és vallom.

Zoltán Bátori, L.L.M: 
Mindezeket bizonnyal elhivén, igéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért háládatosságból egész élteteket az Ürnak szentelitek,  és már e jelenlevő világban, mint az ő megváltottjai az ő dicsőségére éltek?

A Gyülekezet - Dr. Katalin Havasi vezetésével: 
Ígérem és fogadom.

Zoltán Bátori, L.L.M: 
Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, igérem és fogadom.

Bűn bocsánat hirdetés.
Zoltán Bátori, L.L.M:  
Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de hivatalos szolgája, hirdetem tinektek a ti bűneiteknek bocsánatját és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk, ingyen való kegyelméből az ő szent Fiaért mindnyájunknak.  Ámen.

Szertartási beszéd.
Zoltán Bátori, L.L.M: 
Mielőtt e szent asztalhoz járulnátok, halljátok meg, testvéreim, miképen szerzette a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát.

Megírta ezt a három első evangélista, Máté, Márk és Lukács; de leg teljesebben Pál apostol írta meg a korinthusbeli gyülekezethez írt első levele 11. részének 23. és következő verseiben ekképen:

“Mert én az Úrtol vettem, amit néktek előtökbe is adtam; hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték,vette a kenyeret és hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: ‘Vegyétek, egyétek, Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.’

Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorát volna, ezt mondván: ‘E pohár amaz új testámentom az én vérem által; ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékkezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amig eljövend.’”

Meghívás az Úr asztalához. 
Zoltán Bátori, L.L.M: 
Most pedig, akik magatokat illendőkepen elkeszitettétek, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép renddel.

Úrasztali imádság.
A Gyülekezet - Dr. Katalin Havasi vezetésével:
Hálaadással vessük, Urunk, asztalodról ezt a kenyeret és ezt a bort, hogy Krisztus halálára emlékezzünk és hogy megpecsételtessék a Krisztussal és egymással való közösségünk. Lelked errejével tedd a földnek a gyümölcseit az üdvösségnek eszközeivé, hogy mig mi testileg élünk velük, lelkünk hit által tápláltassék as örök életre.  Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen.Zoltán Bátori, L.L.M: 
Ez az Úr teste....
(A szent jegyek fogyasztása. Eating of the bread, drinking of the wine.)

Úrvacsorai ének:


102. ének: Mindenható leborulva...


Bezáró rövid beszéd.
Zoltán Bátori, L.L.M: 
Keresztyén atyámfiai, igy szerzette a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló öseink és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minekelőtte azonban elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelemét hiábavalóvá ne tegyétek magatokban.

Ne uralkodjék többé tibennetek a bűn: sőt viseljétek magatokat a ti keresztyén rendeltetéstekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyitott a Jézus Krisztusban. Legyetek mint ő szentei és szerettei könyörületesek; öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelidséget, béketürést. Szenvedjétek el egymást és ha egymásra valami panaszotok vagyon, bocsássátok meg egymásnak, mint Jézus megbocsátott tinektek.

Az Istennek békessége uralkodjék a ti sziveitekben, melyre hivattatok is egy testben.

Most, mielőtt megtérnénk hajlékunkba, jertek, emeljük fel szivunket Istenhez és adjunk hálát velünk közlött kegyelmességéért, imádkozván ekképen:

Hálaadó imádság.
Zoltán Bátori, L.L.M: 
Mennyei édes Atyánk! A szent vacsora sákramentomában hozzánk való megengeszteltetésednek zálogat adtad minékünk a Jézus Krisztus által: mit adjunk mi tenéked a te jótétidert?

Hirdetjük egész életünkben a te könyörületességednek gazdagságát, amely által minket fiaiddá, leányidda fogadtál és a te örökségedre elválasztottál.

Oh Isten! Nagy áron váltottál meg minket; melyért téged magasztalni, lelkünket és testünket teneked szentelni: ez lesz életünknek öröme. Fogadd el, Uram, hálánk buzdulását és segits minket a te kegyelmeddel, hogy amit tenéked e szent alkalommal fogadtunk, meg is teljesithessük: legyünk hivek tehozzád mindhalálig.

Tanits minket akaratodnak cselekvésére.  A te Szentlelked szüljön minket újakká, hogy mátol fogva éljünk a Jézus Krisztusban való hitnek általa, aki minket szeretett és adta magát miérettünk. Óh békesség Istene! Szentelj meg minket tökéletesen; tartsd meg testünket és lelkünket szentségben, feddhetetlenségben, egész a napig, melyen eljön a mi megvaltó Jézusunk, kinek tevéled, mi Atyánkkal és a Szentlélekkel, mi vigasztalónkkal egyben légyen örökkévaló hála és dícsőség.   Ámen.

Miatyánk. 
A Gyülekezet - Dr. Katalin Havasi vezetésével:
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben! Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vetkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kisértetbe, de szabadits meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind-örökké. Ámen!

Megáldás. 
Zoltán Bátori, L.L.M: 
Végezetre kérlek titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket és ne szabjátok magatokat e világhoz,
hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy kedveljétek az Istennek ama jó, kedves és tökéletes akaratját.  Amen!

VII. SPECIAL MUSIC: 
Oliver Monus, piano
Dr. Tai Chen, flute solo
Church choir


127. ének: Itt vagyok, óh, Uram...


VIII. MAGYAR ISTENTISZTELET

KEZDŐ ÉNEK: 310. ének: Uram, ím mindent hozok. 
Uram, ím mindent hozok
Testem és lelkemet
Mint élő áldozatot fogadj l engemet.
Oh, ihless meg szent tűzzel, Szent lángod szálljon rám!
Várok, várok, várok, Szent lángod szálljon rám!ELŐFOHÁSZ
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

FENNÁLLÓ ÉNEK: 350. ének: Itt van szívem 
Itt van szívem 
Neked adom Uram,
neked ki alkotád!
Rossz a világ, énnékem add fiam!
Szád ily parancsot ád.
Itt van szerelmem áldozatja,
Hűségem hű kezedbe adja,
Itt van szívem, itt van szívem!BIBLIA OLVASÁS: Ap Csel 2: 1-13.
Dr. Katalin Havasi: 
2  És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. 2 És lõn nagy hirtelenséggel az égbõl mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. 3 És megjelentek elõttük kettõs tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. 4 És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok. 5 Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélõ férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. 6 Minekutána pedig ez a zúgás lõn, egybegyûle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá õket szólni. 7 Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem Galileusok-é ezek mindnyájan, a kik szólnak? 8 Mimódon halljuk hát [õket,] kiki közülünk a saját nyelvén, a melyben születtünk? 9 Párthusok és médek és elámiták, és kik lakozunk Mesopotámiában, Júdeában és Kappadócziában, Pontusban és Ázsiában, 10 Frigiában és Pamfiliában, Égyiptomban és Libiának tartományiban, mely Cziréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok, 11 Krétaiak és arabok, halljuk a mint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait. 12 Álmélkodnak vala pedig mindnyájan és zavarban valának, egymásnak ezt mondván: Vajjon mi akar ez lennie? 13 Mások pedig csúfolódva mondának: Édes bortól részegedtek meg.

IGEHÍRDETÉS: Kettős Tűzes Nyelvek.
Zoltán Bátori, L.M.M. 

NAGY ÉNEK: 138. ének: Uram, te szent igédet 
Uram, te szent igédet
Nyútjs midenkor nekünk
Mind áldott égi magot
Gyümölcsöztesd bennünk
Igédben igédben
Talal gyönört szivem
Oh, nyújts nekem beszéded
mindenkoron, híven.ADAKOZÁS - Free-will OFFERING via Paypal

HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Zoltán Bátori, L.L.M: 

PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

ZÁRÓ ÉNEK: 118. ének: Isten velünk, viszontlátásra!
Isten velünk, viszontlátásra!
Boldog útjain kegyesen
Hű kezével Ő vezessen;
Isten velünk, viszontlátásra!
Hogyha itt tán nem is,
Ott az égi honba’ fenn,
Jézusunk kebelén,
Isten velünk, viszontlátásra!HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA / BLESSING and CLOSING PRAYERS
Angolul: Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Magyarul: Minister Zoltán Bátori.

IX. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
We thank Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig and everyone else who joined us today!
We would also like to ask everyone to please remember that we are planning an online Concert for June 20th to raise money to help the Sámuel Alapitvány in Kárpátalja - an organization that helps children. Please put this on your calendar.
If possible, please remain online after the worship for fellowship and Bible Study.
Finally, we are discussing the possibility of reopening the church on Sunday, June 14th. We are still discussing the details and are planning carefully so that we remain within the state guidelines for safely reopening churches.
We wish everybody a blessed coming week and look forward to seeing you again next Sunday! Áldott Pünkösdi Ünnepeket Kívánunk mindenkinek!


END of WORSHIP

Tagjainak áldozatából tartjuk fenn épületeinket, végezzük szolgálatunkat. 
Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources. 
May God bless you for your kindness and generosity! 

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal, 
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.  

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY! 

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések