Virtuális vasárnapi istentisztelet - Sermon 2020. május 17.Élőben délelőtt 11 órakor - LIVE at 11 AM via teleconference / videoconference
Információ a csatakozáshoz - For information how to connect send letter to templom@elsoegyhazla.org


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 

I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs, Presbiter
Hálás köszönet! 
Köszönjük, hogy csatlakozott hozzánk ma reggel! Köszönjük lelkészünknek, Bátori Zoltánnak a mai szolgálatot. Köszönjük Oliver Mónusnak, Dr. Tai Chennek a mai zeneszolgálatot.
Thank you for joining us for this morning! Thank you to our Minister, Zoltán Bátori for today's service. We thank Oliver Mónus, Dr. Tai Chen for today's special music.

Istentisztelet után szeretettel hívunk, várunk mindenkit baráti együttlétre és Biblia körre! 
Please remain on the call after the worship for fellowship and Bible study.


II. ENGLISH WORSHIP

III. GREETINGS and CALL to WORSHIP
Zoltán Bátori

IV. OPENING PRAYER
Zoltán Bátori

V. HYMN 299 Amazing Grace 
Amazing Grace, 
How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost 
But now am found
I was blind 
But now I see.VI. ENGLISH BIBLE READING:  1 John 4:8-9.
Dr. Tai Chen: 
8 Whoever does not love does not know God, because God is love. 9 This is how God showed his love among us: He sent his one and only Son into the world that we might live through him.


VII. SERMON: The Creative, Redeeming Power
Zoltán Bátori
God is love. He has been creating since eternity so that He can live His love through His creations.
If we become worried or sick at some point, there is no other way out than to draw love from the divine and pass it on. If someone has been in love, you know what it means. What energies are filled with love!
Love, as a divine creative force, is not only the source of our strength, our health, but also the source of our happiness. To be happy, we need to tune our 4 practices of relationships to the constitutional system of divine love:
1. Love ourselves in a way that recognizes the divine (Christian) image in our mirror. All our characters of love are influenced by unconditional goodwill. This is greatly aided by our cleansing from the sins that obscure our eyes to see the grace of Christ.
2. Love our human environment. See the divine image in it too, and accept that just as we could be cleansed from our sins by the grace of Christ, we are able to cleanse our society as well.
3. Love the surrounding nature, the aroma of a crunchy apple between our teeth, the breeze caressing our face, the chirping of birds, the bright sunlight, and everything that is part of nature and can give beauty.
4. Love God. Not in the way of murmuring obligatory prayers from the reading of the scriptures, but rather in the transmission of divine love by the previous 3 ways of relations.
After love, the source of our happiness is thanksgiving.
A person whose life plans include thanksgiving and who exercises it regularly on a daily basis, his or her mind is filled with happiness. When a person expresses his or her gratitude, that person realizes that he or she is a blessed, gifted, loved one, and his or her gaze is made beautiful by the cosmetic of happy joy.
In addition, faith is very important.
We have to believe that we are masterpieces of God and He has created a life plan for us and he also gifted us the talent to accomplish that. We need to trust in the people around us, and in that, we are under God’s control. There is no tragic event we have to go through that would not bring us something inconceivable good.
In our lives, we have to decide between two things:
1. we can choose God's "Law of Love" and tune our lives to that or
2. we can live according to laws that are foreign to that.
Our choice is the fateful choice of our eternal life. If we choose against God’s Law of Love, we draw ourselves out of the source of the flow of life. This will not be our punishment for our guilt, but a natural consequence. Then our destiny is the "Lake of Fire" along with sin, death, and the Devil.
Son of God, He has gone to make a place for us where He wants to live with us through eternity, without sickness, pain, death, where we can experience the beauty of the creative power of love. Accept Jesus' invitation!

VIII. PASTORAL PRAYER 
Zoltán Bátori

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father which art in heaven, hallowed be they name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we have forgiven our debtors.  And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the glory, forever and ever. Amen.


IX. SPECIAL MUSIC:
Oliver Monus, piano solo; Dr. Tai Chen, flute solo live.


X. MAGYAR ISTENTISZTELET

XI. KEZDŐ ÉNEK: 316. ének: Erős várunk nékünk az Isten
Erős várunk nékünk az Isten,
És fegyverünk ellenség ellen
Megszabadit veszedelemtől,
Amely ránk most mindenünnen tör
A mi régi ellenségünk
Háborog velünk,
Erővel fegyverrel
És sok csalárdsággal
És minden nagy hatalmasságal.XII. ELŐFOHÁSZ
Bátori  Zoltán

XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK:  120: Hinni taníts uram 
Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Gyermeki, nagy hitet kérni taníts!
Indítsd fel szívemet, buzduljon fel, Neked
Gyűjteni lelkeket! Kérni taníts! XIV. BIBLIA OLVASÁS: Józsué 1:1-9.
Matte Éva:
1  És lõn Mózesnek, az Úr szolgájának halála után, szóla az Úr Józsuénak, a Nún fiának, Mózes szolgájának, mondván: 2 Mózes, az én szolgám meghalt; most azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon, te és mind ez a nép arra a földre, a melyet én adok nékik, az Izráel fiainak. 3 Minden helyet, a melyet talpatok érint, néktek adtam, a miképen szólottam Mózesnek. 4 A pusztától és a Libánontól fogva a nagy folyóvízig, az Eufrates folyóvízig, a Khitteusoknak egész földe és a nagy tengerig napnyugat felé lesz a ti határotok. 5 Meg nem áll senki elõtted életednek minden idejében; a miképen Mózessel vele voltam, teveled is veled leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok tõled. 6 Légy bátor és erõs, mert te teszed majd e népet annak a földnek örökösévé, a mely felõl megesküdtem az õ atyáiknak, hogy nékik adom azt.7 Csak légy bátor és igen erõs, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, a melyet Mózes, az én szolgám szabott elõdbe; attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, a miben jársz! 8 El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, a mint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz. 9 Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erõs? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, a miben jársz.

XV. NAGY ÉNEK: 138. ének: Uram, te szent igédet
Uram, te szent igédet
Nyutjs midenkor nekünk
Mind áldott égi magot
Gyümölcsöztesd bennünk
Igédben igédben
Talal gyönört szivem
Oh, nyujts nekem beszéded
mindenkoron, hiven. XVI. Igehirdetés: Bátran, Vagy Vakmerően 
Bátori  Zoltán


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Bátori  Zoltán

XIX. PÁSZTORI IMA és a ‘MI ATYÁNK’
Bátori  Zoltán
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen! "

XX. ZÁRÓ ÉNEK: 113. ének: Fel, barátim... 
Fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt,
Rajta, bátran!
Megsegít és gyõzedelmet ad.
Bízzatok, mert Jézus eljön, õ a fõvezér,
Zengje ajkunk: hozzád esdünk gyõzedelemér!XXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA / BLESSING and CLOSING PRAYERS
Bátori  Zoltán

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
We thank everyone who joined us today and would like to welcome special guests. We thank our Pastor for the sermon and all who participated in today's worship. We would also like to wish a heartfelt Happy May Birthdays to all born this month. We would also like to ask everyone to please remember that we are planning an online Concert for June 20th to raise money to help an organization that benefits children. Please put this on your calendar. If possible, please remain online after the worship for fellowship and Bible Study. We wish everybody a blessed coming week and look forward to seeing you again next Sunday!
Köszönjük mindenkinek, aki ma csatlakozott hozzánk, és szeretnénk üdvözölni a vendégeinket is. 
Köszönetet mondunk lelkészünknek a prédikációért és mindazoknak, akik részt vettek a mai istentiszteleten. 
Szeretnénk boldog születésnapot kívánni mindenkinek, aki május hónapban született. 
Arra is kérünk mindenkit, hogy jegyezze fel, online koncertet tervezünk június 20-án, hogy támogathassunk egy magyar gyermekekkel foglalkozó szervezetet. Kérjük, tegye a dátumot a naptárába. 
Ha lehetséges, kérjük, maradjon online velunk az istentisztelet utáni Biblia körre. 
Mindenkinek áldásos hetet kívánunk, és örömmel várjuk, hogy jövő vasárnap ismét találkozzunk!


Tagjainak áldozatából tartjuk fenn épületeinket, végezzük szolgálatunkat.
Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések