Virtuális vasárnapi istentisztelet - Sermon 2020. május 24.Élőben délelőtt 11 órakor - LIVE at 11 AM via teleconference / videoconference
Információ a csatakozáshoz - For information how to connect send letter to templom@elsoegyhazla.org


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs, Presbiter
Hálás köszönet! 
Köszönjük, hogy csatlakozott hozzánk ma reggel! Köszönjük lelkészünknek, Bátori Zoltánnak a mai szolgálatot. Köszönjük Oliver Mónusnak, Dr. Tai Chennek a mai zeneszolgálatot.
Thank you for joining us for this morning! Thank you to our Minister, Zoltán Bátori for today's service. We thank Oliver Mónus, Dr. Tai Chen for today's special music.

Istentisztelet után szeretettel hívunk, várunk mindenkit baráti együttlétre és Biblia körre! 
Please remain on the call after the worship for fellowship and Bible study.


II. ENGLISH WORSHIP

III. GREETINGS and CALL to WORSHIP
Zoltán Bátori

IV. OPENING PRAYER
Zoltán Bátori

V. HYMN How Great Thou Art 
O Lord my God When I in awesome wonder
Consider all the worlds Thy Hands have made
I see the stars I hear the rolling thunder
Thy power throughout the universe displayed
Then sings my soul My Saviour God to Thee
How great Thou art, How great Thou art
Then sings my soul My Saviour God to Thee
How great Thou art, How great Thou art!VI. ENGLISH BIBLE READING:  Luke 19:1-10.
Dr. Tai Chen: 
Zacchaeus the Tax Collector
19 Jesus entered Jericho and was passing through. 2 A man was there by the name of Zacchaeus; he was a chief tax collector and was wealthy. 3 He wanted to see who Jesus was, but because he was short he could not see over the crowd. 4 So he ran ahead and climbed a sycamore-fig tree to see him, since Jesus was coming that way. 5 When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, “Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today.” 6 So he came down at once and welcomed him gladly. 7 All the people saw this and began to mutter, “He has gone to be the guest of a sinner.” 8 But Zacchaeus stood up and said to the Lord, “Look, Lord! Here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back four times the amount.” 9 Jesus said to him, “Today salvation has come to this house, because this man, too, is a son of Abraham. 10 For the Son of Man came to seek and to save the lost.”


VII. SERMON: The Desire of a Short Man
Zoltán Bátori


VIII. PASTORAL PRAYER 
Zoltán Bátori

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father which art in heaven, hallowed be they name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we have forgiven our debtors.  And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the glory, forever and ever. Amen.


IX. SPECIAL MUSIC:
Oliver Monus, piano solo; Dr. Tai Chen, flute solo live.


X. MAGYAR ISTENTISZTELET

XI. KEZDŐ ÉNEK: 43. ének: 84. Zsoltár - Óh Seregeknek Istene!
Ó, seregeknek Istene, 
Mely kedves gyönyörűsége
A te szerelmes hajlékidnak!
Az én lelkem fohászkodik,
Tornácodba kívánkozik.
Ó, Istene a magasságnak! 
Áhítozik testem, lelkem 
Tehozzád, élő Istenem!XII. ELŐFOHÁSZ
Bátori  Zoltán

XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK:  350. ének: Itt van szívem 
Itt van szívem, neked adom, Uram,
Neked, ki alkotád!
"Rossz a világ, énnékem add, fiam!"
Szád ily parancsot ád.
Itt van, szerelmed áldozatja,
Hűségem hű kezedbe adja.
Itt van szívem! XIV. BIBLIA OLVASÁS: Efézusiakhoz 2:11-22.
Dr. Katalin Havasi:
11 Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett [s] a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés, 12 Hogy ti, [mondom], abban az idõben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitõl távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon; 13 Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. 14 Mert Õ a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két [nemzetséget,] és lerontotta a közbevetett választófalat, 15 Az ellenségeskedést az Õ testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettõt egy új emberré teremtse Õ magában, békességet szerezvén; 16 És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettõt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. 17 És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak. 18 Mert Õ általa van menetelünk mindkettõnknek egy Lélekben az Atyához.19 Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, 20 Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkõ maga Jézus Krisztus, 21 A kiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban; 22 A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.

XV. NAGY ÉNEK: 339. ének: Ó, mi hű barát...
Ó, mi hű barátunk Jézus,
Hordja bűnünk, bánatunk!
Mily dicsőség, hogy nevében
Istenhez fordulhatunk!
Mennyi békét elveszítünk,
Sírva hordjuk bánatunk,
S mind azért, mert hő imában
Őhozzá nem fordulunk! XVI. Igehirdetés: Összezárva 
Bátori  Zoltán


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Bátori  Zoltán

XIX. PÁSZTORI IMA és a ‘MI ATYÁNK’
Bátori  Zoltán
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen! "

XX. ZÁRÓ ÉNEK: 118. ének: Isten velünk, viszontlátásra! 
Isten velünk, viszontlátásra!
Boldog útjain kegyesen
Hű kezével Ő vezessen;
Isten velünk, viszontlátásra!
Hogyha itt tán nem is,
Ott az égi honba’ fenn,
Jézusunk kebelén,
Isten velünk, viszontlátásra!XXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA / BLESSING and CLOSING PRAYERS
Bátori  Zoltán

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
We thank everyone who joined us today and would like to welcome special guests. We thank our Pastor for the sermon and all who participated in today's worship.
We would also like to wish a heartfelt Happy May Birthdays to all born this month.
We are having online Holy Communion for Pentecost next Sunday, we hope everyone will join us.
We would also like to ask everyone to please remember that we are planning an online Concert for June 20th to raise money to help an organization that benefits children. Please put this on your calendar.
If possible, please remain online after the worship for fellowship and Bible Study.
We wish everybody a blessed coming week and look forward to seeing you again next Sunday!

Köszönjük mindenkinek, aki ma csatlakozott hozzánk, és szeretnénk üdvözölni a vendégeinket is. 
Köszönetet mondunk lelkészünknek a prédikációért és mindazoknak, akik részt vettek a mai istentiszteleten. 
Szeretnénk boldog születésnapot kívánni mindenkinek, aki május hónapban született.
Jövő vasárnap, Pünkösd napján online Úrvacsorával szolgálunk. Remáljük, hogy mindenk csatakozhat majd hozzánk.
Arra is kérünk mindenkit, hogy jegyezze fel, online koncertet tervezünk június 20-án, hogy támogathassunk egy magyar gyermekekkel foglalkozó szervezetet. Kérjük, tegye a dátumot a naptárába. 
Ha lehetséges, kérjük, maradjon online velunk az istentisztelet utáni Biblia körre. 
Mindenkinek áldásos hetet kívánunk, és örömmel várjuk, hogy jövő vasárnap ismét találkozzunk!


Tagjainak áldozatából tartjuk fenn épületeinket, végezzük szolgálatunkat.
Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések