Online vasárnapi istentisztelet - Sermon 2020. június 7.


Élőben délelőtt 11 órakor - LIVE at 11 AM via teleconference / videoconference
Információ a csatakozáshoz - For information how to connect send letter to templom@elsoegyhazla.org


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs, Presbiter
Hálás köszönet! 
Köszönjük, hogy csatlakozott hozzánk ma reggel! Köszönjük lelkészünknek, Bátori Zoltánnak a mai szolgálatot. Köszönjük Oliver Mónusnak, Dr. Tai Chennek a mai zeneszolgálatot.
We thank our Guest Pastor, Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig and our Minister, Zoltán Bátori for today's service.  We also thank Oliver Mónus, Dr. Tai Chen, Éva Mátté, Andrea Kotschy, Dr. Katalin Havasi for their participation and the lovely music! We thank everyone who is online, sharing in the worship.

Istentisztelet után szeretettel hívunk, várunk mindenkit baráti együttlétre és Biblia körre! 
Please remain on the call after the worship for fellowship and Bible study.


II. ENGLISH WORSHIP

III. GREETINGS and CALL to WORSHIP
Zoltán Bátori L.L.M.

IV. OPENING PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

V. HYMN Hymn No. 51. God Of The Ages
God of the ages, history's Maker,
planning our pathway, holding us fast,
shaping in mercy all that concerns us:
Father, we praise you, Lord of the past!

God of this morning, gladly your children
worship before you, trustingly bow;
teach us to know you always among us,
quietly sovereign -- Lord of our now.VI. ENGLISH BIBLE READING:  Matthew 8:5-13.
Dr. Tai Chen: 
The Faith of the Centurion
5 When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, asking for help. 6 “Lord,” he said, “my servant lies at home paralyzed, suffering terribly.” 7 Jesus said to him, “Shall I come and heal him?” 8 The centurion replied, “Lord, I do not deserve to have you come under my roof. But just say the word, and my servant will be healed. 9 For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, ‘Go,’ and he goes; and that one, ‘Come,’ and he comes. I say to my servant, ‘Do this,’ and he does it.” 10 When Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, “Truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. 11 I say to you that many will come from the east and the west, and will take their places at the feast with Abraham, Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. 12 But the subjects of the kingdom will be thrown outside, into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth.” 13 Then Jesus said to the centurion, “Go! Let it be done just as you believed it would.” And his servant was healed at that moment.


VII. SERMON: How Much Do You Trust in the Word of Jesus?
Zoltán Bátori, L.L.M.


VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father which art in heaven, hallowed be they name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we have forgiven our debtors.  And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the glory, forever and ever. Amen.


IX. SPECIAL MUSIC:
Oliver Monus, piano solo; Dr. Tai Chen, flute solo.


X. MAGYAR ISTENTISZTELET

XI. KEZDŐ ÉNEK: 134 ének: Atya, Fiú, Szentlélek...
Atya, Fiú, Szentlélek,
Készíts szent Igédre,
Jézus érdemét ruházd
Áldott híveidre!XII. ELŐFOHÁSZ
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK:  127 ének: Itt vagyok, óh Uram a Te szent házadba 
Itt vagyok, óh Uram 
A Te szent házadba. 
Legjobb annak itten,
Ki meg van fáradva.
Itt folyik az örök Élet víznek habja,
Szomjúhozó lelkem 
Mint eledez rajta.

Isteni üzenet 
Trombitálja harsan
Kegyelem, szeretet, 
Sebhedt szívnek balsam. 
Óh be jó itt lenni, 
Óh be jó itt nékem! 
Te lelked reám 
Aradásat érzem. XIV. BIBLIA OLVASÁS: János 11:17-37.
Dr. Katalin Havasi:
17 Elmenvén azért Jézus, úgy találá, hogy az már négy napja vala sírban. 18 Bethánia pedig közel vala Jeruzsálemhez, mintegy tizenöt futamatnyira; 19 És a zsidók közül sokan mentek vala Márthához és Máriához, hogy vigasztalják õket az õ testvérök felõl. 20 Mártha azért, a mint hallja vala, hogy Jézus jõ, elébe méne; Mária pedig otthon ül vala. 21 Monda azért Mártha Jézusnak: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. 22 De most is tudom, hogy a mit csak kérsz az Istentõl, megadja néked az Isten. 23 Monda néki Jézus: Feltámad a te testvéred. 24 Monda néki Mártha: Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. 25 Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él; 26 És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt? 27 Monda néki: Igen Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek Fia, a ki e világra jövendõ vala. 28 És a mint ezeket mondotta vala, elméne, és titkon szólítá az õ testvérét Máriát, mondván: A Mester itt van és hív téged. 29 Mihelyt ez hallá, felkele hamar és hozzá méne. 30 Jézus pedig nem ment vala még be a faluba, hanem azon a helyen vala, a hová Mártha elébe ment vala. 31 A zsidók azért, a kik õ vele otthon valának és vigasztalák õt, látván, hogy Mária hamar felkél és kimegy vala, utána menének, ezt mondván: A sírhoz megy, hogy ott sírjon. 32 Mária azért, a mint oda ére, a hol Jézus vala, meglátván õt, az õ lábaihoz esék, mondván néki: Uram, ha itt voltál volna, nem halt volna meg az én testvérem. 33 Jézus azért, a mint látja vala, hogy az sír és sírnak a vele jött zsidók [is,] elbúsula lelkében és igen megrendüle. 34 És monda: Hová helyeztétek õt? Mondának néki: Uram, jer és lásd meg! 35 Könnyekre fakadt Jézus. 36 Mondának azért a zsidók: Ímé, mennyire szerette õt! 37 Némelyek pedig mondának közülök: Nem megtehette volna-é ez, a ki a vaknak szemét felnyitotta, hogy ez ne haljon meg?

XV. NAGY ÉNEK: 116. ének: Az Egyháznak...
Az egyháznak a Jézus a fundámentoma,
Így lett az a nagy Isten megszentelt temploma.
A mennyből jött keresni s választni őt az Úr,
Vérével eljegyezni örök menyasszonyul.

Kihíva minden népből: egy nép ég s föld előtt.
Egy Úr, egy hit, egy Lélek, mi összetartja őt.
Egy szent nevet imád csak, egy jelben egyesül,
Egy a dicső remény is, melyért küzd s lelkesül.XVI. Igehirdetés: Lázár, A Feltámadt Lélek 
Bátori  Zoltán, L.L.M


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Bátori  Zoltán, L.L.M

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

és a ‘MI ATYÁNK’
a Gyülekezet - Éva Mátté vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen! "

XX. ZÁRÓ ÉNEK: A békém vagy, ó, Jézus mindenkor... 
A békém vagy, ó, Jézus mindenkor,
Ha próbám nagy Te bizton hordozol,
A szerelmed az őrzi léptemet,
A keresztem ha kérlek átveszed.
Te békém vagy e vándor utakon,
Ó erőt adj, ó, légy a megtartóm.

A remény vagy, nem ingat senki meg 
Ó erőt adj ha lábam megremeg! 
Nem tudhatom, hogy merre visz az út, 
Bűnterhem nyom, az égbolt beborult. 
A reményem vagy, kérlek Jézusom 
Most el ne hagyj Te örök bizalom. 

A küzdelem ha egykor véget ér, 
Ott megjelen az üdvöm Istennél, 
Rossz emléket és könnyet eltöröl, 
A múlté lesz, nem tudok semmiről. 
Azt tudom csak, hogy Jézus nyugtot ád, 
És békém majd vég nélkül megmarad.XXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA / BLESSING and CLOSING PRAYERS
Angolul: Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Magyarul: Minister Zoltán Bátori

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
We thank everyone who joined us today. We thank Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig and everyone else who joined us today! We would also like to ask everyone to please remember that we are planning an online Concert for June 20th to raise money to help the Sámuel Alapitvány in Kárpátalja - an organization that helps children. Please put this on your calendar and thanks to all who have already donated to this worthy cause.

If possible, please remain online after the worship for fellowship and Meeting to coordinate the reopening of the church on Sunday, June 14th. We wish everybody a blessed coming week and look forward to seeing you at church in Hawthorne next Sunday! For those who cannot make it, we have truly enjoyed worshipping with you online! We will keep our Friday 11 AM videoconferencing going, so join in on Fridays for that! Finally, we wish a heartfelt Happy June Birthday to all born this month, including Ferenc H. 


Tagjainak áldozatából tartjuk fenn épületeinket, végezzük szolgálatunkat.
Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések