Online vasárnapi istentisztelet - Sermon 2020. július 19.Csatlakozás telefonnal +1 724-617-2054 (PIN: 198 760 834)

További információ a csatakozáshoz - For information how to connect send letter to templom@elsoegyhazla.org


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs, Presbiter
Hálás köszönet! 
ISTEN HOZOTT mindenkit ide a templomba, vagy online. Welcome everyone here in the church today or online! Hálás köszönet! We thank our Minister, Zoltán Bátori, L.L.M. for preaching today.  We also thank Oliver Mónus, Dr. Tai Chen and Dr. Katalin Havasi for their participation and the lovely music! We thank everyone who is online, sharing in the worship. 

Istentisztelet után szeretettel hívunk, várunk mindenkit baráti együttlétre és Biblia körre! 
Please remain on the call after the worship for fellowship and Bible study.


II. ENGLISH WORSHIP

III. ORGAN PRELUDE
Oliver Mónus

IV. CALL to WORSHIP and OPENING PRAYER
Zoltán Bátori L.L.M.

V. HYMN: 16 (How Great Thou Art)VI. ENGLISH BIBLE READING:  Luke 13:10-17.
Dr. Tai Chen: 
Jesus Heals a Crippled Woman on the Sabbath
10 On a Sabbath Jesus was teaching in one of the synagogues, 11 and a woman was there who had been crippled by a spirit for eighteen years. She was bent over and could not straighten up at all. 12 When Jesus saw her, he called her forward and said to her, “Woman, you are set free from your infirmity.” 13 Then he put his hands on her, and immediately she straightened up and praised God. 14 Indignant because Jesus had healed on the Sabbath, the synagogue leader said to the people, “There are six days for work. So come and be healed on those days, not on the Sabbath.”
15 The Lord answered him, “You hypocrites! Doesn’t each of you on the Sabbath untie your ox or donkey from the stall and lead it out to give it water? 16 Then should not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan has kept bound for eighteen long years, be set free on the Sabbath day from what bound her?” 17 When he said this, all his opponents were humiliated, but the people were delighted with all the wonderful things he was doing.


VII. SERMON: Christian Law Enforcement
Zoltán Bátori, L.L.M.


VIII. PASTORAL PRAYER 
Zoltán Bátori, L.L.M.

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father which art in heaven, hallowed be they name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we have forgiven our debtors.  And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the glory, forever and ever. Amen.


IX. SPECIAL MUSIC:
Oliver Monus, piano soloDr. Tai Chen, flute solo live


X. MAGYAR ISTENTISZTELET

XI. KEZDŐ ÉNEK: 132 (Kövesd a Jézust)XII. ELŐFOHÁSZ
Zoltán Bátori, L.L.M.

XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK:  120 (Hinni Taníts, Uram) XIV. BIBLIA OLVASÁS: Apostolok Cselekedetei 4:1-20.
Dr. Katalin Havasi:
4  Míg õk azonban a néphez szólottak, oda léptek hozzájuk a papok és a templom felügyelõje és a sadduczeusok, 2 Neheztelve a miatt, hogy õk a népet tanítják, és hirdetik a Jézusban a halálból való feltámadást; 3 És rájuk veték kezüket, és veték õket õrizet alá másnapig, mert már este vala. 4 Sokan pedig azok közül, kik hallgaták az ígét, hivének; és lõn a férfiak száma mintegy ötezer. 5 Lõn pedig, hogy másnapra egybegyûlének azoknak fejei, vénei és írástudói Jeruzsálembe. 6 És Annás, a fõpap, és Kajafás és János és Sándor, és a kik csak fõpapi nemzetségbeliek valának. 7 És mikor õket a középre állaták, tudakozzák vala: Micsoda hatalommal, vagy micsoda név által cselekedtétek ti ezt? 8 Akkor Péter, Szent Lélekkel megtelve, monda nékik: Népnek fejedelmei és Izráelnek vénei! 9 Ha e mai napon mi egy nyavalyás emberrel való jótétemény felõl hallgattatunk ki, mi által gyógyult meg ez: 10 Legyen tudtotokra mindnyájotoknak és az Izráel egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, a kit ti megfeszítettetek, kit Isten feltámasztott halottaiból, az által áll ez ti elõttetek épségben. 11 Ez ama kõ, melyet ti építõk megvetettetek, mely lett a szegeletnek fejévé.
12 És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. 13 Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala; meg is ismerék õket, hogy a Jézussal voltak vala. 14 Mikor azonban látták, hogy a mely ember meggyógyult vala, õ velök együtt ott áll, semmit nem bírtak ellenök szólni. 15 Mikor pedig õket a gyûlésbõl kiküldötték, tanácskoztak maguk közt[,] mondván: 16 Mit cselekedjünk ez emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda lõn általok, mindazoknak, kik Jeruzsálemben laknak, tudtokra van, és el nem tagadhatjuk. 17 De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegetéssel fenyegessük meg õket, hogy többé egy embernek se szóljanak ebben a névben. 18 Azért beszólítván õket, megparancsolák nékik, hogy teljességgel ne szóljanak és ne tanítsanak a Jézus nevében. 19 Péter és János pedig felelvén, mondának nékik: Vajjon igaz dolog-é Isten elõtt, rátok hallgatnunk inkább, hogynem Istenre, ítéljétek meg! 20 Mert nem tehetjük, hogy a miket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk.

XV. NAGY ÉNEK: 124 (Nagy Vagy Te Isten)XVI. Igehirdetés: Egy Belső Kényszer
Bátori  Zoltán, L.L.M


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Bátori  Zoltán, L.L.M

XIX. PÁSZTORI IMA
Zoltán Bátori, L.L.M

és a ‘MI ATYÁNK’
Közösen:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen! "

XX. ZÁRÓ ÉNEK: 112 (Zengjen hálaének) XXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA / BLESSING and CLOSING PRAYERS
Zoltán Bátori, L.L.M:

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
We thank everyone who joined us today. Please remember that our Benefit Concert for the Sámuel Alapitvány in Kárpátalja - an organization that helps children - is online until tomorrow. Please take the time to view this wonderful event on our website, and if you can please make a donation to this worthy cause. Thanks to all who have already donated  - you can donate online, or send a check to the church. Please remember that on Saturdays at 10:30 AM we have Fellowship Videoconferencing and Bible Study. Everyone is invited! Finally, we wish a heartfelt Happy July Birthday to all born this month!


Tagjainak áldozatából tartjuk fenn épületeinket, végezzük szolgálatunkat.
Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések