Új Kenyér Ünnepe – Online vasárnapi istentisztelet úrvacsorával - Sermon 2020. augusztus 16.


Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 
Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646)
További telefonszámok
További információ a csatakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs, Presbiter
Hálás köszönet! 
ISTEN HOZOTT mindenkit. Welcome everyone here online! 

We thank our Guest Pastor, Rev. Koloman K. Ludwig, and our Minister, Zoltán Bátori for today's service.  We also thank Oliver Mónus, Andrea Kotschy, and Éva Mátté for their participation and the lovely music! We thank everyone who is online, sharing in the worship. We are having Holy Communion for the occasion of the New Bread - Új kenyér - today.

PLEASE HAVE YOUR BREAD and WINE READY FOR HOLY COMMUNION

Please mute your microphone if you are not participating. Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt.

Istentisztelet után szeretettel hívunk, várunk mindenkit baráti együttlétre! 
Please remain on the call after the worship for fellowship.

II. GREETINGS and CALL to WORSHIP
Zoltán Bátori, L.M.

III. ENGLISH WORSHIP

OPENING PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

HYMN: Hymn No. 17. Great is Thy Faithfulness 
Great is Thy faithfulness, O God my Father;
There is no shadow of turning with Thee,
Thou changest not, Thy compassions they fail not,
As Thou hast been, Thou forever wilt be. 

Great is Thy faithfulness!
Great is Thy faithfulness!
Morning by morning new mercies I see
All I have needed Thy hand hath provided
Great is Thy faithfulness, Lord unto me! 


BIBLE READING: Matthew 14:14-21. 
Tünde Garai
14 When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed their sick.
15 As evening approached, the disciples came to him and said, “This is a remote place, and it’s already getting late. Send the crowds away, so they can go to the villages and buy themselves some food.”
16 Jesus replied, “They do not need to go away. You give them something to eat.”
17 “We have here only five loaves of bread and two fish,” they answered.
18 “Bring them here to me,” he said. 19 And he directed the people to sit down on the grass. Taking the five loaves and the two fish and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. 20 They all ate and were satisfied, and the disciples picked up twelve basketfuls of broken pieces that were left over. 21 The number of those who ate was about five thousand men, besides women and children.

SERMON: New Bread Holy Communion
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

PASTORAL PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal
Our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the Glory forever and ever. Amen.


IV. ENGLISH HOLY COMMUNION

Invitation to Holy Communion. 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Please have your wine and bread with you, wherever you may be. For Holy Communion this morning, I invite you to lend Christ your table.

Words of Grace. 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

Sharing of the Bread and Wine (please wait to eat & drink together during Hungarian Communion).
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Let us in our many places receive the gift of God, the Bread of Heaven. 

The Congregation - led by Andrea Kotschy:
We are one in Christ in the bread we share.

Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Let us in our many places receive the gift of God, the Cup of Blessing.

The Congregation - led by Andrea Kotschy:
We are one in Christ in the cup we share. 

Prayer of Thanksgiving 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Let us pray in thanksgiving for this meal of grace, rejoicing that, by the very method of our worship, we have embodied the truth that Christ’s love is not limited by buildings made with human hands, nor contained in human ceremonies, but blows as free as the Spirit in all places. 

The Congregation - led by Andrea Kotschy:
Spirit of Christ, you have blessed our tables and our lives. May the eating of this Bread give us the courage to speak faith and act love, not only in church sanctuaries, but in your precious world, and may the drinking of this Cup renew our hope even in the midst of the pandemic. Wrap your hopeful presence around all whose bodies, spirits, and hearts need healing, and let us become your compassion and safe refuge. Amen 

V. ÚRVACSORA - Holy Communion in Hungarian.

Meghivás
Bátori Zoltán, L.M: 
Ez az Úr Asztala. Az Úr hívja mindazokat, akik bíznak benne, hogy éljenek javaival. A mi Urunk Jézus Krisztus asztala készen áll mindazok számára, akik őszintén megbánják bűneiket; szívesen hivjuk őket, hogy osszák meg velünk a sákramentumot.  Akik pedig ez alkalommal nem kívánnak úrvacsorát venni, maradjanak velünk imádságos lélekkel.

ÚRVACSORA ENEK: 345. ének: Megterítve áll előttünk.... 
Megterítve áll előttünk a szeretet asztala, 
maga szerzé nagy Mesterünk, ki érettünk meghala: 
Hogy halála érdemében, a kenyér és bor jegyében, 
Hit által részesüljünk, örök életet vegyünk. 

Asztalodnál egyesítsél minket szívben, lélekben,
magas célunkra segítsél s köss össze szeretetben,
Hogy így imádva Atyánkat, szeretve embertársunkat
Kövessük nyomdokodat s nyerjük meg országodat!

Asztalodnál erősíts meg minket igaz hitünkben,
Hogy gyümölcseit hozzuk meg már e földi életben:
Legyen igazság, békesség, köztünk szeretet s egyesség,
Jézus, hitünk védelme, légy célunk segedelme!" 


Fohász
Bátori Zoltán, L.M: 
Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, ki adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentene minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek, a mi Atyánknak akaratja szerint, kinek legyen dicsőseg mindörökkön örökké! Ámen.

Mielőtt tehát e szent asztalhoz járulnánk, tárjuk ki szivünket a Szentlélek Isten előtt, hogy készitsen el méltóképen e nagy vendégségre. Evégből mindenekelőtt tegyünk vallást a mi bűneinkről, könyörogvén ekképen.

Bűnbánó imádság.
A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk! Íme, egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent Felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra Szentlelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek teelőtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött Fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökkévalóságban az ő nevéért. Ámen.

Nyilvános vallástétel és fogadalom.
Bátori Zoltán, L.M: 
Vallást tettünk a mi bűneinkről, jertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes
keresztyén egyház hitvallását: 

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, mi Űrunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszitteték, meghala és eltemetteték: szálla alá poklokra; harmad napon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe; űl az Atya Isten jobbján; onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy közönséges keresztyén anyaszentegyházat; szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és hiszem az örök életet. Ámen. 

Bátori Zoltán, L.M:
Jóllehet, testvéreim én a ti hitetekben nem kételkedem, mindazonáltal anyaszentegyházunk állandó gyakorlatához képest még néhány kérdést intézek hozzátok, amelyre mindnyájan hitetek és meggyőződésetek szerint lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek meg.

Bátori Zoltán, L.M: 
Azt kérdem először is: Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestűl fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten itélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt bűntetést, halált és kárhozatot érdemeltek? 

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Én ezt hiszem és vallom. 

Bátori Zoltán, L.M: 
Másodszor: Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent Fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatjával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazit? 

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Én ezt hiszem és vallom. 

Bátori Zoltán, L.M: 
Harmadszor: Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltamaszt a halálból, és hahandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, általvisz az örok dicsőségébe? 

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Én ezt hiszem és vallom. 

Bátori Zoltán, L.M: 
Mindezeket bizonnyal elhivén, igéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért háládatosságból egész élteteket az Ürnak szentelitek,  és már e jelenlevő világban, mint az ő megváltottjai az ő dicsőségére éltek?  

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Igérem és fogadom. 

Bátori Zoltán, L.M: 
Én is mindezekct veletek együtt hiszem és vallom, igérem és fogadom. 

Bűn bocsánat hirdetés.
Bátori Zoltán, L.M:  
Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de hivatalos szolgája, hirdetem tinektek a ti bűneiteknek bocsánatját és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk, ingyen való kegyelméből az ő szent Fiaért mindnyájunknak.  Ámen. 

Szertartási beszéd.
Bátori Zoltán, L.M: 
Mielőtt e szent asztalhoz járulnátok, halljátok meg, testvéreim, miképen szerzette a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát.

Megírta ezt a három első evangélista, Máté, Márk és Lukács; de leg teljesebben Pál apostol írta meg a korinthusbeli gyülekezethez írt első levele 11. részének 23. és következő verseiben ekképen:

“Mert én az Úrtol vettem, amit néktek előtökbe is adtam; hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték,vette a kenyeret és hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: ‘Vegyétek, egyétek, Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.’

Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorát volna, ezt mondván: ‘E pohár amaz új testámentom az én vérem által; ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékkezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amig eljövend.’” 

Meghívás az Úr asztalához. 
Bátori Zoltán, L.M: 
Most pedig, akik magatokat illendőkepen elkeszitettétek, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép renddel. 

Urasztali imádság.
A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével:
Hálaadással vessük, Urunk, asztalodról ezt a kenyeret és ezt a bort, hogy Krisztus halálára emlékezzünk és hogy megpecsételtessék a Krisztussal és egymással való közösségünk. Lelked errejével tedd a földnek a gyümölcseit az üdvösségnek eszközeivé, hogy mig mi testileg élünk velük, lelkünk hit által tápláltassék as örök életre.  Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen.

Bátori Zoltán, L.M: 
Ez az Úr teste.... (A szent jegyek fogyasztása. Eating of the bread, drinking of the wine.)

Bezáró rövid beszéd.
Bátori Zoltán, L.M: 
Keresztyén atyámfiai, igy szerzette a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minekelőtte azonban elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelemét hiábavalóvá ne tegyétek magatokban. 

Ne uralkodjék többé tibennetek a bűn: sőt viseljétek magatokat a ti keresztyén rendeltetéstekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyitott a Jézus Krisztusban. Legyetek mint ő szentei és szerettei könyörületesek; öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelidséget, béketürést. Szenvedjétek el egymást és ha egymásra valami panaszotok vagyon, bocsássátok meg egymásnak, mint Jézus megbocsátott tinektek. 

Az Istennek békessége uralkodjék a ti sziveitekben, melyre hivattatok is egy testben. 

Most, mielőtt megtérnénk hajlékunkba, jertek, emeljük fel szivunket Istenhez és adjunk hálát velünk közlött kegyelmességéért, imádkozván ekképen: 

Hálaadó imádság.
Bátori Zoltán, L.M: 
Mennyei édes Atyánk! A szent vacsora sákramentomában hozzánk való megengeszteltetésednek zálogat adtad minékünk a Jézus Krisztus által: mit adjunk mi tenéked a te jótétidert? 

Hirdetjük egész életünkben a te könyörületességednek gazdagságát, amely által minket fiaiddá, leányidda fogadtál és a te örökségedre elválasztottál. 

Oh Isten! Nagy áron váltottál meg minket; melyért téged magasztalni, lelkünket és testünket teneked szentelni: ez lesz életünknek öröme. Fogadd el, Uram, hálánk buzdulását és segits minket a te kegyelmeddel, hogy amit tenéked e szent alkalommal fogadtunk, meg is teljesithessük: legyünk hivek tehozzád mindhalálig. 

Tanits minket akaratodnak cselekvésére.  A te Szentlelked szüljön minket újakká, hogy mátol fogva éljünk a Jézus Krisztusban való hitnek általa, aki minket szeretett és adta magát miérettünk. Óh békesség Istene! Szentelj meg minket tökéletesen; tartsd meg testünket és lelkünket szentségben, feddhetetlenségben, egész a napig, melyen eljön a mi megvaltó Jézusunk, kinek tevéled, mi Atyánkkal és a Szentlélekkel, mi vigasztalónkkal egyben légyen örökkévaló hála és dícsőség.   Ámen. 

Miatyánk. 
A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével:
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben!  Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vetkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kisértetbe, de szabadits meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind-örökké. Ámen! 

Megáldás. 
Bátori Zoltán, L.M: 
Végezetre kérlek titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket és ne szabjátok magatokat e világhoz, 
hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy kedveljétek az Istennek ama jó, kedves és tökéletes akaratját.  Amen! 

VI. SPECIAL MUSIC: 
Oliver Monus, piano solo. 

VII. MAGYAR ISTENTISZTELET
 
KEZDŐ ÉNEK: 310. ének: Uram, ím mindent hozok. 
Uram, ím mindent hozok
Testem és lelkemet
Mint élő áldozatot fogadj el engemet.
Oh, ihless meg szent tűzzel, Szent lángod szálljon rám!
Várok, várok, várok, Szent lángod szálljon rám!


ELŐFOHÁSZ
Bátori Zoltán, L.M. 

FENNÁLLÓ ÉNEK: 350. ének: Itt van szívem 
Itt van szívem 
Neked adom Uram,
neked ki alkotád!
Rossz a világ, énnékem add fiam!
Szád ily parancsot ád.
Itt van szerelmem áldozatja,
Hűségem hű kezedbe adja,
Itt van szívem, itt van szívem!


BIBLIA OLVASÁS: János 6:31-35.
Kotschy Andrea: 
31 A mi atyáink a mannát ették a pusztában; a mint meg van írva: Mennyei kenyeret adott vala enniök.
32 Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret.
33 Mert az az Istennek kenyere, a mely mennybõl száll alá, és életet ád a világnak.
34 Mondának azért néki: Uram, mindenkor add nékünk ezt a kenyeret!
35 Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; a ki hozzám jõ, semmiképen meg nem éhezik, és a ki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.

NAGY ÉNEK: 138. ének: Uram, te szent igédet 
Uram, te szent igédet
Nyutjs midenkor nekünk
Mind áldott égi magot
Gyümölcsöztesd bennünk
Igédben igédben
Talál gyönyört szivem
Oh, nyujts nekem beszéded
Mindenkoron, hiven.


IGEHÍRDETÉS: Kenyér Kérdés
Bátori Zoltán, L.M. 


HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Bátori Zoltán, L.M: 

PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

ZÁRÓ ÉNEK: 118. ének: Isten velünk, viszontlátásra!
Isten velünk, viszontlátásra!
Boldog útjain kegyesen
Hű kezével Ő vezessen;
Isten velünk, viszontlátásra!
Hogyha itt tán nem is,
Ott az égi honba’ fenn,
Jézusunk kebelén,
Isten velünk, viszontlátásra! 


HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA / BLESSING and CLOSING PRAYERS
Angolul: Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Magyarul: Bátori Zoltán, L.M.

VIII. HÍRDETÉSEK
Garai Tünde
We thank everyone who joined us today, including Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig, who preached and administered the Holy Communion in English. We thank all who joined us today. 

We thank everyone who donated or participated in any way to make our fundraiser for the Sámuel Alapitvány in Kárpátalja - an organization that helps children - a great success. The program can still be viewed on our website. We wired the proceeds from the benefit, $5,115, to the Sámuel Alapitvány's bank account last Saturday, and they wrote back that they have received it. Thank you again to all who participated in any way - whether through their performances, donations, prayers, organizational abilities, gifts of any kind as well as good wishes - may God bless you for your kindness and generosity!

Előzetes! I would like to call your attention to the following weekly events: 
On Saturdays at 10:30 - noon, we have Fellowship Videoconferencing. No matter where you are, you can participate! We care about you and want to know how you are, so join the conversation!
On Sundays at 10:30 - 11 AM, we have Bible study led by Dr. Katalin Havasi. At 11 AM we have our regular Istentisztelet. Everyone is invited! 

Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who are struggling. 

Boldog születésnapot kivánunk! Finally, we wish a heartfelt Happy August Birthday to our friends and church members born this month, including Dr.Tai C. and Dr. Katalin H. Isten éltessen sokáig! 

We wish everybody a blessed coming week and look forward to seeing you again next Sunday! 
Áldott Új Kenyér Ünnepeket Kívánunk mindenkinek!

Tagjainak áldozatából tartjuk fenn épületeinket, végezzük szolgálatunkat.
Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések