Új Bor Ünnepe – Online vasárnapi istentisztelet úrvacsorával - Sermon 2020. október 11.

 


Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 
Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646)
További telefonszámok
További információ a csatakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs, Presbiter
Hálás köszönet! 
ISTEN HOZOTT mindenkit. Welcome everyone here online! 

Hálás köszönet... We thank our Guest Pastor, Rev. Koloman K. Ludwig, and our Minister, Zoltán Bátori for today's service.  We also thank Oliver Mónus, Lorant Papp,  Andrea Kotschy, and Éva Mátté for their participation and the lovely music! We thank everyone who is online, sharing in the worship. We are having Holy Communion for the occasion of the New Wine - Új Bor - today.

PLEASE HAVE YOUR BREAD and WINE READY FOR HOLY COMMUNION

Please mute your microphone if you are not participating. 
Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt.

Istentisztelet után szeretettel hívunk, várunk mindenkit baráti beszélgetésre! 
Please remain on the call after the worship for fellowship.


OPENING MUSIC
Oliver MonusII. GREETINGS and CALL to WORSHIP
Zoltán Bátori, L.M.

III. ENGLISH WORSHIP

OPENING PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

HYMN: Hymn No. 17. Great is Thy Faithfulness 
Great is Thy faithfulness, O God my Father;
There is no shadow of turning with Thee,
Thou changest not, Thy compassions they fail not,
As Thou hast been, Thou forever wilt be. 

Great is Thy faithfulness!
Great is Thy faithfulness!
Morning by morning new mercies I see
All I have needed Thy hand hath provided
Great is Thy faithfulness, Lord unto me! 


BIBLE READING: Matthew 26:17-20, 26-29.
Andrea Kotschy
17: Now on the first day of Unleavened Bread the disciples came to Jesus, saying, “Where will you have us prepare for you to eat the passover?” 18: He said,  “Go into the city to a certain one, and say to him, ‘The Teacher says, My time is at hand;  I will keep the passover at your house with my disciples.’” 19: And the disciples did as Jesus had directed them, and they prepared the passover. 20: When it was evening, he sat at table with the twelve disciples; 26: Now as they were eating, Jesus took bread, and blessed, and broke it, and gave it to the disciples and said, “Take, eat; this is my body.” 27: And he took a cup, and when he had given thanks he gave it to them, saying, “Drink of it, all of you; 28: for this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. 29: I tell you I shall not drink again of this fruit of the vine      until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom.”

SERMON: New Wine Holy Communion
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

PASTORAL PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal
Our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the Glory forever and ever. Amen.


IV. ENGLISH HOLY COMMUNION

Invitation to Holy Communion. 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Please have your wine and bread with you, wherever you may be. For Holy Communion this morning, I invite you to lend Christ your table.

Words of Grace. 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

Sharing of the Bread and Wine 
(please wait to eat & drink together during Hungarian Communion).
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Let us in our many places receive the gift of God, the Bread of Heaven. 

The Congregation - led by Andrea Kotschy:
We are one in Christ in the bread we share.

Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Let us in our many places receive the gift of God, the Cup of Blessing.

The Congregation - led by Andrea Kotschy:
We are one in Christ in the cup we share. 

Prayer of Thanksgiving 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Let us pray in thanksgiving for this meal of grace, rejoicing that, by the very method of our worship, we have embodied the truth that Christ’s love is not limited by buildings made with human hands, nor contained in human ceremonies, but blows as free as the Spirit in all places. 

The Congregation - led by Andrea Kotschy:
Spirit of Christ, you have blessed our tables and our lives. May the eating of this Bread give us the courage to speak faith and act love, not only in church sanctuaries, but in your precious world, and may the drinking of this Cup renew our hope even in the midst of the pandemic. Wrap your hopeful presence around all whose bodies, spirits, and hearts need healing, and let us become your compassion and safe refuge. Amen 

V. ÚRVACSORA - Holy Communion in Hungarian.

Meghivás
Bátori Zoltán, L.M: 
Ez az Úr Asztala. Az Úr hívja mindazokat, akik bíznak benne, hogy éljenek javaival. A mi Urunk Jézus Krisztus asztala készen áll mindazok számára, akik őszintén megbánják bűneiket; szívesen hivjuk őket, hogy osszák meg velünk a sákramentumot. Akik pedig ez alkalommal nem kívánnak úrvacsorát venni, maradjanak velünk imádságos lélekkel.

ÚRVACSORA ÉNEK: 345. ének: Megterítve áll előttünk.... 
Megterítve áll előttünk a szeretet asztala, 
maga szerzé nagy Mesterünk, ki érettünk meghala: 
Hogy halála érdemében, a kenyér és bor jegyében, 
Hit által részesüljünk, örök életet vegyünk. 

Asztalodnál egyesítsél minket szívben, lélekben,
magas célunkra segítsél s köss össze szeretetben,
Hogy így imádva Atyánkat, szeretve embertársunkat
Kövessük nyomdokodat s nyerjük meg országodat!

Asztalodnál erősíts meg minket igaz hitünkben,
Hogy gyümölcseit hozzuk meg már e földi életben:
Legyen igazság, békesség, köztünk szeretet s egyesség,
Jézus, hitünk védelme, légy célunk segedelme!" 


Fohász
Bátori Zoltán, L.M: 
Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, ki adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentene minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek, a mi Atyánknak akaratja szerint, kinek legyen dicsőseg mindörökkön örökké! Ámen.

Mielőtt tehát e szent asztalhoz járulnánk, tárjuk ki szivünket a Szentlélek Isten előtt, hogy készitsen el méltóképen e nagy vendégségre. Evégből mindenekelőtt tegyünk vallást a mi bűneinkről, könyörögvén ekképen.

Bűnbánó imádság
A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk! Íme, egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent Felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra Szentlelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek teelőtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött Fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökkévalóságban az ő nevéért. Ámen.

Nyilvános vallástétel és fogadalom
Bátori Zoltán, L.M: 
Vallást tettünk a mi bűneinkről, jertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes
keresztyén egyház hitvallását: 

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszitteték, meghala és eltemetteték: szálla alá poklokra; harmad napon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe; ül az Atya Isten jobbján; onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy közönséges keresztyén anyaszentegyházat; szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és hiszem az örök életet. Ámen. 

Bátori Zoltán, L.M:
Jóllehet, testvéreim én a ti hitetekben nem kételkedem, mindazonáltal anyaszentegyházunk állandó gyakorlatához képest még néhány kérdést intézek hozzátok, amelyre mindnyájan hitetek és meggyőződésetek szerint lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek meg.

Bátori Zoltán, L.M: 
Azt kérdem először is: Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestűl fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten itélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt bűntetést, halált és kárhozatot érdemeltek? 

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Én ezt hiszem és vallom. 

Bátori Zoltán, L.M: 
Másodszor: Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent Fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatjával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazit? 

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Én ezt hiszem és vallom. 

Bátori Zoltán, L.M: 
Harmadszor: Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltamaszt a halálból, és hahandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, általvisz az örök dicsőségébe? 

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Én ezt hiszem és vallom. 

Bátori Zoltán, L.M: 
Mindezeket bizonnyal elhívén, igéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért háládatosságból egész élteteket az Úrnak szentelitek, és már e jelenlévő világban, mint az ő megváltottjai az ő dicsőségére éltek?  

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Igérem és fogadom. 

Bátori Zoltán, L.M: 
Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, igérem és fogadom. 

Bűnbocsánat hirdetés
Bátori Zoltán, L.M:  
Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de hivatalos szolgája, hirdetem tinektek a ti bűneiteknek bocsánatját és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk, ingyen való kegyelméből az ő szent Fiáért mindnyájunknak. Ámen. 

Szertartási beszéd
Bátori Zoltán, L.M: 
Mielőtt e szent asztalhoz járulnátok, halljátok meg, testvéreim, miképen szerzette a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát.

Megírta ezt a három első evangélista, Máté, Márk és Lukács; de legteljesebben Pál apostol írta meg a korinthusbeli gyülekezethez írt első levele 11. részének 23. és következő verseiben ekképen:

“Mert én az Úrtol vettem, amit néktek előtökbe is adtam; hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret és hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: "Vegyétek, egyétek, Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre."

Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált vala, ezt mondván: "E pohár amaz új testámentom az én vérem által; ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amig eljövend.” 

Meghívás az Úr asztalához 
Bátori Zoltán, L.M: 
Most pedig, akik magatokat illendőképen elkészítettétek, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép renddel. 

Úrasztali imádság
A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével:
Hálaadással vesszük, Urunk, asztalodról ezt a kenyeret és ezt a bort, hogy Krisztus halálára emlékezzünk és hogy megpecsételtessék a Krisztussal és egymással való közösségünk. Lelked erejével tedd a földnek a gyümölcseit az üdvösségnek eszközeivé, hogy míg mi testileg élünk velük, lelkünk hit által tápláltassék az örök életre. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen.

Bátori Zoltán, L.M: 
Ez az Úr teste és vére.... (A szent jegyek fogyasztása. Eating of the bread, drinking of the wine.)

Záró beszéd
Bátori Zoltán, L.M: 
Keresztyén atyámfiai, így szerzette a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minekelőtte azonban elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelemét hiábavalóvá ne tegyétek magatokban. 

Ne uralkodjék többé tibennetek a bűn: sőt viseljétek magatokat a ti keresztyén rendeltetéstekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyitott a Jézus Krisztusban. Legyetek mint ő szentei és szerettei könyörületesek; öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelidséget, béketürést. Szenvedjétek el egymást és ha egymásra valami panaszotok vagyon, bocsássátok meg egymásnak, mint Jézus megbocsátott tinektek. 

Az Istennek békessége uralkodjék a ti sziveitekben, melyre hivattatok is egy testben. 

Most, mielőtt megtérnénk hajlékunkba, jertek, emeljük fel szívünket Istenhez és adjunk hálát velünk közlött kegyelmességéért, imádkozván ekképen: 

Hálaadó imádság
Bátori Zoltán, L.M: 
Mennyei édes Atyánk! A szent vacsora sákramentomában hozzánk való megengeszteltetésednek zálogat adtad minékünk a Jézus Krisztus által: mit adjunk mi tenéked a te jótétidert? 

Hirdetjük egész életünkben a te könyörületességednek gazdagságát, amely által minket fiaiddá, leányiddá fogadtál és a te örökségedre elválasztottál. 

Oh Isten! Nagy áron váltottál meg minket; melyért téged magasztalni, lelkünket és testünket teneked szentelni: ez lesz életünknek öröme. Fogadd el, Uram, hálánk buzdulását és segíts minket a te kegyelmeddel, hogy amit tenéked e szent alkalommal fogadtunk, meg is teljesíthessük: legyünk hívek tehozzád mindhalálig. 

Taníts minket akaratodnak cselekvésére.  A te Szentlelked szűljön minket újakká, hogy mától fogva éljünk a Jézus Krisztusban való hitnek általa, aki minket szeretett és adta magát miérettünk. Óh békesség Istene! Szentelj meg minket tökéletesen; tartsd meg testünket és lelkünket szentségben, feddhetetlenségben, egész a napig, melyen eljön a mi megváltó Jézusunk, kinek tevéled, mi Atyánkkal és a Szentlélekkel, mi vigasztalónkkal egyben légyen örökkévaló hála és dícsőség. Ámen. 

Miatyánk 
A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével:
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben!  Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vetkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kisértetbe, de szabadits meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind-örökké. Ámen! 

Megáldás 
Bátori Zoltán, L.M: 
Végezetre kérlek titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket és ne szabjátok magatokat e világhoz, 
hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy kedveljétek az Istennek ama jó, kedves és tökéletes akaratját.  Amen! 

VI. SPECIAL MUSIC: 
Oliver Monus, piano solo. VII. MAGYAR ISTENTISZTELET
 
KEZDŐ ÉNEK: 310. ének: Uram, ím mindent hozok 
Uram, ím mindent hozok
Testem és lelkemet
Mint élő áldozatot fogadj el engemet.
Oh, ihless meg szent tűzzel, Szent lángod szálljon rám!
Várok, várok, várok, Szent lángod szálljon rám!


ELŐFOHÁSZ
Bátori Zoltán, L.M. 

FENNÁLLÓ ÉNEK: 350. ének: Itt van szívem 
Itt van szívem 
Neked adom Uram,
neked ki alkotád!
Rossz a világ, énnékem add fiam!
Szád ily parancsot ád.
Itt van szerelmem áldozatja,
Hűségem hű kezedbe adja,
Itt van szívem, itt van szívem!VERS
Papp Lóránt 

BIBLIA OLVASÁS: Filippiekhez 2:5-7
Kotschy Andrea: 
Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, 6 A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy [ő] az Istennel egyenlő, 7 Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;

NAGY ÉNEK: 138. ének: Uram, te szent igédet 
Uram, te szent igédet
Nyutjs midenkor nekünk
Mind áldott égi magot
Gyümölcsöztesd bennünk
Igédben igédben
Talál gyönyört szivem
Oh, nyújts nekem beszéded
Mindenkoron, híven.


IGEHÍRDETÉS: Krisztusi Indulat
Bátori Zoltán, L.M. 


HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Bátori Zoltán, L.M: 

PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

ZÁRÓ ÉNEK: 118. ének: Isten velünk, viszontlátásra!
Isten velünk, viszontlátásra!
Boldog útjain kegyesen
Hű kezével Ő vezessen;
Isten velünk, viszontlátásra!
Hogyha itt tán nem is,
Ott az égi honba’ fenn,
Jézusunk kebelén,
Isten velünk, viszontlátásra! 


HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA / BLESSING and CLOSING PRAYERS
Angolul: Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Magyarul: Bátori Zoltán, L.M.

VIII. HÍRDETÉSEK
Garai Tünde
We thank Rt. Rev. K.K. Ludwig from Indiana, Loránt Papp from New York, and all who joined us today. 

Előzetes! Please note the following events on your calendar: 

Every Saturday at 10:30 - noon, we have Fellowship Videoconferencing. No matter where you are, you can participate! We care about you and want to know how you are, so please join the conversation!
Every Sunday at 10:30 - 11 AM, we have Bible study. At 11 AM we have our regular Istentisztelet. Everyone is invited! 

Sunday, October 18,  October 23 Commemoration.

Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who are facing difficulties. Please also pray for frontline workers, who every day put themselves and families at risk, so that we remain well. 

Boldog születésnapot kivánunk! Finally, we wish a heartfelt Happy October Birthday to Tiszteletes Asszony Edit Bátori, Courtney Moyer Németh and to all  our friends and church members born in October! Isten éltessen sokáig!  

We wish everybody a blessed coming week and look forward to seeing you again next Sunday! 

Tagjainak áldozatából tartjuk fenn épületeinket, végezzük szolgálatunkat.
Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések