Advent Ünnepe – Online vasárnapi istentisztelet úrvacsorával - Sermon 2020. november 29

  

Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 
Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646)
További telefonszámok
További információ a csatakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs, Presbiter
Szeretettel köszöntünk közösségünkbe! Ma, Advent első vasárnapjan szépséges gyertyagyújtás és istentiszteletet  úrvacsora osztással tartunk. Advent a várakozás időszaka, a lelki  felkészülés ideje karácsonyra, Jézus születésére és egyben Jézus újra eljövetelére. Öltöztessük ünneplőbe a szívünket!  
Istentisztelet után szeretettel hívunk, várunk mindenkit baráti együttlétre! 

Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt. 
Please mute your microphone if you are not participating. 

We welcome and thank everyone who is online, sharing in the worship. Today is the first Sunday of Advent and we will light the first Advent candle to begin Worship with Holy Communion. For Christians, Advent consists of the four Sundays before Christmas Day. It is the season of waiting and preparing for the light of the world, the birth of Christ. Each Sunday in Advent we light a candle. Today we light a candle for the HOPE that is promised to us by the birth of Christ.  

Hálás köszönet, we thank our Guest Pastor, Rev. Koloman K. Ludwig, and our Minister, Zoltán Bátori for today's service.  We thank Oliver Mónus, Andrea Kotschy, and Éva Mátté for their participation and the lovely music! We thank Loránt Papp for his poem. 

After the worship, we will have Fellowship time. If you would like to participate in the online fellowship after the worship, please remain online. 

PLEASE HAVE YOUR BREAD and WINE READY FOR HOLY COMMUNION.  


OPENING MUSIC
Oliver MonusENGLISH WORSHIP

GREETINGS and CALL to WORSHIP
Zoltán Bátori, L.M.

OPENING PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

HYMN: Hymn No. 17. Great is Thy Faithfulness
Great is Thy faithfulness, O God my Father;
There is no shadow of turning with Thee,
Thou changest not, Thy compassions they fail not,
As Thou hast been, Thou forever wilt be. 

Great is Thy faithfulness!
Great is Thy faithfulness!
Morning by morning new mercies I see
All I have needed Thy hand hath provided
Great is Thy faithfulness, Lord unto me! 


BIBLE READING: Matthew 20: 26, 27; John 13: 13-17; 1 Peter 1:20.
Tünde Garai
Matthew 20: 26, 27
26 Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, 
 John 13: 13-17 
13 “You call me ‘Teacher’ and ‘Lord,’ and rightly so, for that is what I am. 14 Now that I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also should wash one another’s feet. 15 I have set you an example that you should do as I have done for you. 16 Very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. 17 Now that you know these things, you will be blessed if you do them. 
1 Peter 1:20 
20 He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake.

SERMON: In Front of Everything, First
Zoltán Bátori, L.M.

PASTORAL PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal
Our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the Glory forever and ever. Amen.


ENGLISH HOLY COMMUNION

Invitation to Holy Communion. 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Please have your wine and bread with you, wherever you may be. For Holy Communion this morning, I invite you to lend Christ your table.

Words of Grace. 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

Sharing of the Bread and Wine 
(please wait to eat & drink together during Hungarian Communion).
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Let us in our many places receive the gift of God, the Bread of Heaven. 

The Congregation - led by Andrea Kotschy:
We are one in Christ in the bread we share.

Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Let us in our many places receive the gift of God, the Cup of Blessing.

The Congregation - led by Andrea Kotschy:
We are one in Christ in the cup we share. 

Prayer of Thanksgiving
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Let us pray in thanksgiving for this meal of grace, rejoicing that, by the very method of our worship, we have embodied the truth that Christ’s love is not limited by buildings made with human hands, nor contained in human ceremonies, but blows as free as the Spirit in all places. 

The Congregation - led by Andrea Kotschy:
Spirit of Christ, you have blessed our tables and our lives. May the eating of this Bread give us the courage to speak faith and act love, not only in church sanctuaries, but in your precious world, and may the drinking of this Cup renew our hope even in the midst of pandemics. Wrap your hopeful presence around all whose bodies, spirits, and hearts need healing, and let us become your compassion and safe refuge. Amen. 

ÚRVACSORA - Holy Communion in Hungarian.

Meghivás
Bátori Zoltán, L.M: 
Ez az Úr Asztala. Az Úr hívja mindzokat, akik bíznak benne, hogy éljenek javaival. A mi Urunk Jézus Krisztus asztala készen áll mindazok számára, akik őszintén megbánják bűneiket; szívesen hívjuk őket, hogy osszák meg velünk a sákramentumot.  Akik pedig ez alkalommal nem kívánnak úrvacsorát venni, maradjanak velünk imádságos lélekkel.

ÚRVACSORA ÉNEK: 345. ének: Megterítve áll előttünk.... 
Megterítve áll előttünk a szeretet asztala, 
maga szerzé nagy Mesterünk, ki érettünk meghala: 
Hogy halála érdemében, a kenyér és bor jegyében, 
Hit által részesüljünk, örök életet vegyünk. 

Asztalodnál egyesítsél minket szívben, lélekben,
magas célunkra segítsél s köss össze szeretetben,
Hogy így imádva Atyánkat, szeretve embertársunkat
Kövessük nyomdokodat s nyerjük meg országodat!

Asztalodnál erősíts meg minket igaz hitünkben,
Hogy gyümölcseit hozzuk meg már e földi életben:
Legyen igazság, békesség, köztünk szeretet s egyesség,
Jézus, hitünk védelme, légy célunk segedelme!" 


Fohász
Bátori Zoltán, L.M: 
Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, ki adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentene minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek, a mi Atyánknak akaratja szerint, kinek legyen dicsőseg mindörökkön örökké! Ámen.

Mielőtt tehát e szent asztalhoz járulnánk, tárjuk ki szivünket a Szentlélek Isten előtt, hogy készitsen el méltóképen e nagy vendégségre. Evégből mindenekelőtt tegyünk vallást a mi bűneinkről, könyörögvén ekképen.

Bűnbánó imádság
A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk! Íme, egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent Felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra Szentlelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek teelőtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött Fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökkévalóságban az Ő nevéért. Ámen.

Nyilvános vallástétel és fogadalom
Bátori Zoltán, L.M: 
Vallást tettünk a mi bűneinkről, jertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes
keresztyén egyház hitvallását: 

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszitteték, meghala és eltemetteték: szálla alá poklokra; harmad napon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe; ül az Atya Isten jobbján; onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy közönséges keresztyén anyaszentegyházat; szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és hiszem az örök életet. Ámen. 

Bátori Zoltán, L.M:
Jóllehet, testvéreim én a ti hitetekben nem kételkedem, mindazonáltal anyaszentegyházunk állandó gyakorlatához képest még néhány kérdést intézek hozzátok, amelyre mindnyájan hitetek és meggyőződésetek szerint lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek meg.

Bátori Zoltán, L.M: 
Azt kérdem először is: Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestűl fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten itélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt bűntetést, halált és kárhozatot érdemeltek? 

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Én ezt hiszem és vallom. 

Bátori Zoltán, L.M: 
Másodszor: Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent Fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatjával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazit? 

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Én ezt hiszem és vallom. 

Bátori Zoltán, L.M: 
Harmadszor: Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltamaszt a halálból, és hahandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, általvisz az örök dicsőségébe? 

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Én ezt hiszem és vallom. 

Bátori Zoltán, L.M: 
Mindezeket bizonnyal elhívén, igéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért háládatosságból egész élteteket az Úrnak szentelitek, és már e jelenlévő világban, mint az ő megváltottjai az ő dicsőségére éltek?  

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Igérem és fogadom. 

Bátori Zoltán, L.M: 
Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, igérem és fogadom. 

Bűnbocsánat hirdetés
Bátori Zoltán, L.M:  
Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de hivatalos szolgája, hirdetem tinektek a ti bűneiteknek bocsánatját és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk, ingyen való kegyelméből az ő szent Fiáért mindnyájunknak. Ámen. 

Szertartási beszéd
Bátori Zoltán, L.M: 
Mielőtt e szent asztalhoz járulnátok, halljátok meg, testvéreim, miképen szerzette a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát.

Megírta ezt a három első evangélista, Máté, Márk és Lukács; de legteljesebben Pál apostol írta meg a korinthusbeli gyülekezethez írt első levele 11. részének 23. és következő verseiben ekképen:

“Mert én az Úrtol vettem, amit néktek előtökbe is adtam; hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret és hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: "Vegyétek, egyétek, Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre."

Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált vala, ezt mondván: "E pohár amaz új testámentom az én vérem által; ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amig eljövend.” 

Meghívás az Úr asztalához 
Bátori Zoltán, L.M: 
Most pedig, akik magatokat illendőképen elkészítettétek, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép renddel. 

Úrasztali imádság
A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével:
Hálaadással vesszük, Urunk, asztalodról ezt a kenyeret és ezt a bort, hogy Krisztus halálára emlékezzünk és hogy megpecsételtessék a Krisztussal és egymással való közösségünk. Lelked erejével tedd a földnek a gyümölcseit az üdvösségnek eszközeivé, hogy míg mi testileg élünk velük, lelkünk hit által tápláltassék az örök életre. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen.

Bátori Zoltán, L.M: 
Ez az Úr teste és vére.... (A szent jegyek fogyasztása. Eating of the bread, drinking of the wine.)

Záró beszéd
Bátori Zoltán, L.M: 
Keresztyén atyámfiai, így szerzette a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minekelőtte azonban elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelemét hiábavalóvá ne tegyétek magatokban. 

Ne uralkodjék többé tibennetek a bűn: sőt viseljétek magatokat a ti keresztyén rendeltetéstekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyitott a Jézus Krisztusban. Legyetek mint ő szentei és szerettei könyörületesek; öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelidséget, béketürést. Szenvedjétek el egymást és ha egymásra valami panaszotok vagyon, bocsássátok meg egymásnak, mint Jézus megbocsátott tinektek. 

Az Istennek békessége uralkodjék a ti sziveitekben, melyre hivattatok is egy testben. 

Most, mielőtt megtérnénk hajlékunkba, jertek, emeljük fel szívünket Istenhez és adjunk hálát velünk közlött kegyelmességéért, imádkozván ekképen: 

Hálaadó imádság
Bátori Zoltán, L.M: 
Mennyei édes Atyánk! A szent vacsora sákramentomában hozzánk való megengeszteltetésednek zálogat adtad minékünk a Jézus Krisztus által: mit adjunk mi tenéked a te jótétidért? 

Hirdetjük egész életünkben a te könyörületességednek gazdagságát, amely által minket fiaiddá, leányiddá fogadtál és a te örökségedre elválasztottál. 

Oh Isten! Nagy áron váltottál meg minket; melyért téged magasztalni, lelkünket és testünket teneked szentelni: ez lesz életünknek öröme. Fogadd el, Uram, hálánk buzdulását és segíts minket a te kegyelmeddel, hogy amit tenéked e szent alkalommal fogadtunk, meg is teljesíthessük: legyünk hívek tehozzád mindhalálig. 

Taníts minket akaratodnak cselekvésére.  A te Szentlelked szűljön minket újakká, hogy mától fogva éljünk a Jézus Krisztusban való hitnek általa, aki minket szeretett és adta magát miérettünk. Óh békesség Istene! Szentelj meg minket tökéletesen; tartsd meg testünket és lelkünket szentségben, feddhetetlenségben, egész a napig, melyen eljön a mi megváltó Jézusunk, kinek tevéled, mi Atyánkkal és a Szentlélekkel, mi vigasztalónkkal egyben légyen örökkévaló hála és dícsőség. Ámen. 

Miatyánk 
A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével:
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben!  Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vetkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kisértetbe, de szabadits meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind-örökké. Ámen! 

Megáldás 
Bátori Zoltán, L.M: 
Végezetre kérlek titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket és ne szabjátok magatokat e világhoz, 
hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy kedveljétek az Istennek ama jó, kedves és tökéletes akaratját.  Amen! 

SPECIAL MUSIC: 
Oliver Monus, piano soloLoránt Papp, vers

MAGYAR ISTENTISZTELET
 
KEZDŐ ÉNEK: 310. ének: Uram, ím mindent hozok 
Uram, ím mindent hozok
Testem és lelkemet
Mint élő áldozatot fogadj el engemet.
Oh, ihless meg szent tűzzel, Szent lángod szálljon rám!
Várok, várok, várok, Szent lángod szálljon rám!


ELŐFOHÁSZ
Bátori Zoltán, L.M. 

FENNÁLLÓ ÉNEK: 350. ének: Itt van szívem 
Itt van szívem 
Neked adom Uram,
neked ki alkotád!
Rossz a világ, énnékem add fiam!
Szád ily parancsot ád.
Itt van szerelmem áldozatja,
Hűségem hű kezedbe adja,
Itt van szívem, itt van szívem!BIBLIA OLVASÁS: Máté 20: 26, 27; János 13: 13-17; 1 Péter 1:20.
Kotschy Andrea: 
Máté 20: 26, 27
26 De ne így legyen közöttetek; hanem a ki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok; 
János 13: 13-17
13 Ti engem így hívtok: Mester, és Uram . És jól mondjátok, mert az vagyok. 14 Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. 15 Mert példát adtam néktek, hogy a miképen én cselekedtem veletek, ti is akképen cselekedjetek. 16 Bizony, bizony mondom néktek: A szolga nem nagyobb az õ Uránál; sem a követ nem nagyobb annál, a ki azt küldte. 17 Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket.
1 Péter 1:20
20 A ki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása elõtt, megjelent pedig az idõk végén ti érettetek

NAGY ÉNEK: 138. ének: Uram, te szent igédet 
Uram, te szent igédet
Nyutjs midenkor nekünk
Mind áldott égi magot
Gyümölcsöztesd bennünk
Igédben igédben
Talál gyönyört szivem
Oh, nyújts nekem beszéded
Mindenkoron, híven.IGEHÍRDETÉS: Mindenek Előtt Első
Bátori Zoltán, L.M. 


HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Bátori Zoltán, L.M: 

PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

ZÁRÓ ÉNEK: 118. ének: Isten velünk, viszontlátásra!
Isten velünk, viszontlátásra!
Boldog útjain kegyesen
Hű kezével Ő vezessen;
Isten velünk, viszontlátásra!
Hogyha itt tán nem is,
Ott az égi honba’ fenn,
Jézusunk kebelén,
Isten velünk, viszontlátásra! 


HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA / BLESSING and CLOSING PRAYERS
Angolul: Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Magyarul: Bátori Zoltán, L.M.

VIII. HÍRDETÉSEK
Garai Tünde
We thank everyone who joined us today! We hope you will join us again next Sunday. We hope your Thanksgiving was all that you hoped it would be. As we enter December and the season of Advent, we wish all of our church members and friends everywhere a HAPPY ADVENT! Advent means "coming," and during the season, we as Christians wait and prepare for Jesus' coming. 

Előzetes! Please note the following events on your calendar: 
November 29 - 1st Sunday in Advent, we light the first Advent candle, for HOPE. 
December 6th - 2nd Sunday in Advent, we light the second Advent candle, for LOVE. 
December 13 - 3rd Sunday in Advent, we light the third Advent candle, for JOY. 
December 20 - 4th Sunday in Advent, we light the fourth Advent candle, for PEACE. 
December 25 - FRIDAY. Christmas Day! We light the fifth candle, the CHRIST candle and rejoice, for the birth of Jesus and the light He brings to the world. Also this day, we will serve Holy Communion. Istentisztelet Urvacsora Osztással. 
December 27 - last Sunday in 2020.
January 1st - FRIDAY. First day of 2021.
January 3rd - First Sunday in 2021. Istentisztelet Urvacsora Osztással. 

AND.....
Every Saturday at 10:30 - noon, Fellowship Videoconferencing. No matter where you are, you can participate! We care about you, you care about us, let's catch up! 
Every Sunday at 10:30 - 11 AM, we have Bible study. At 11 AM we have our regular Istentisztelet. Everyone is invited! 
Nearly every Friday: Csoportos kirándulás...outdoor Church outings. Let us know if you are interested. We will make sure you get the info.

Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for our members and friends who are ill, who face any kind of difficulty, and who are traveling. May God keep them in His tender loving arms and give them what they need, when they need it.
Please also pray for frontline workers, who put themselves and their families at risk daily, so we remain well. 
Boldog születésnapot kivánunk! - Happy Birthday!!  Dani and Ati Hegedüs! Isten éltessen sokáig!


Tagjainak áldozatából tartjuk fenn épületeinket, végezzük szolgálatunkat.
"És örült a nép az önkéntes adakozásnak, mert tiszta szívvel, önként adakoztak az ÚRnak.” -- 2 Krónikák 29,9. ;
Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Advent a várakozás időszaka, a lelki  felkészülés ideje karácsonyra, Jézus születésére és egyben 
Jézus újra eljövetelére. Öltöztessük ünneplőbe a szívünket!  

Boldog adventi készülődést kívánunk!


Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések