Online vasárnapi istentisztelet - Sermon 2021. január 31.

   


 Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 

join with Google Meet: 

Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646 ‬#)
További telefonszámok

További információ a csatakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org

Szeretettel várunk közösségünkbe, hogy jól érezd magad, barátokra találj, de leginkább, hogy Isten Igéje megérintse a szívedet és megváltoztassa, megáldja életedet!


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs
Szeretettel köszöntünk! 
We welcome and thank everyone who is online, sharing in the worship 
Hálás köszönet.....we thank our Pastor Zoltán Bátori, L.M. and our Guest Pastor, Rev. Bishop Koloman K. Ludwig for today's service.  We thank Oliver Mónus, Dr. Tai Chen, Andrea Kotschy and Éva Mátté, Tünde Garai for their participation and the lovely music! We thank Loránt Papp for his poem. 
Istentisztelet után szeretettel hívunk baráti együttlétre! 
After the worship, we have Fellowship time. If you would like to participate, just remain online.
Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt. 
During the worship, please mute your microphone if you are not participating.

ORGAN PRELUDE
Oliver Mónus


II. ENGLISH WORSHIP

III. CALL to WORSHIP 
Zoltán Bátori, L.M.

IV. OPENING PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

V. HYMN: Hymn No. 60: His Name is Wonderful
His name is wonderful
His name is wonderful
His name is wonderful
Jesus my Lord.

He is the mighty King
Master of everything
His name is wonderful
Jesus my Lord.

He's the Great Shepherd
The Rock of all ages
Almighty God is He

Bow down before Him
Love and adore Him
His name is wonderful
Jesus my Lord.


VI. ENGLISH BIBLE READING: Genesis 12:1-4; John 1:35-51.
Tünde Garai
Genesis 12:1-4 
The Call of Abram
12 The LORD had said to Abram, “Go from your country, your people and your father’s household to the land I will show you.
2 “I will make you into a great nation,
    and I will bless you;
I will make your name great,
    and you will be a blessing.[a]
3 I will bless those who bless you,
    and whoever curses you I will curse;
and all peoples on earth
    will be blessed through you.”[b]
4 So Abram went, as the LORD had told him; and Lot went with him. Abram was seventy-five years old when he set out from Harran.

Dr. Tai Chen
John 1:35-51
John’s Disciples Follow Jesus 
35 The next day John was there again with two of his disciples. 36 When he saw Jesus passing by, he said, “Look, the Lamb of God!” 37 When the two disciples heard him say this, they followed Jesus. 38 Turning around, Jesus saw them following and asked, “What do you want?” They said, “Rabbi” (which means “Teacher”), “where are you staying?” 39 “Come,” he replied, “and you will see.” So they went and saw where he was staying, and they spent that day with him. It was about four in the afternoon. 40 Andrew, Simon Peter’s brother, was one of the two who heard what John had said and who had followed Jesus. 41 The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, “We have found the Messiah” (that is, the Christ). 42 And he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, “You are Simon son of John. You will be called Cephas” (which, when translated, is Peter[a]).
Jesus Calls Philip and Nathanael
43 The next day Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, “Follow me.” 44 Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida. 45 Philip found Nathanael and told him, “We have found the one Moses wrote about in the Law, and about whom the prophets also wrote—Jesus of Nazareth, the son of Joseph.” 46 “Nazareth! Can anything good come from there?” Nathanael asked. “Come and see,” said Philip. 47 When Jesus saw Nathanael approaching, he said of him, “Here truly is an Israelite in whom there is no deceit.” 48 “How do you know me?” Nathanael asked. Jesus answered, “I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you.” 49 Then Nathanael declared, “Rabbi, you are the Son of God; you are the king of Israel.” 50 Jesus said, “You believe[b] because I told you I saw you under the fig tree. You will see greater things than that.” 51 He then added, “Very truly I tell you,[c] you[d] will see ‘heaven open, and the angels of God ascending and descending on’[e] the Son of Man.”

VII. SERMON: Bible Thoughts for the Days of Prayer Week
Zoltán Bátori, L.M.

VIII. PASTORAL PRAYER 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal 
Our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the Glory forever and ever. Amen.IX. SPECIAL PERFORMANCES:
Oliver Mónus, piano solo
Dr. Tai Chen, flute solo
Papp Loránt, vers


X. MAGYAR ISTENTISZTELET

XI. KEZDŐ ÉNEK: 134 ének: Atya, Fiú, Szentlélek...
Atya, Fiú, Szentlélek, 
Készíts szent Igédre,
Jézus érdemét ruházd 
Áldott híveidre. 


XII. ELŐFOHÁSZ
Zoltán Bátori, L.L.M.

XIII. FENNÁLLÓ ÉNEK: 120. ének: Hinni Tanits
1. Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Gyermeki, nagy hitet kérni taníts!
Indítsd fel szívemet, Buzduljon fel, neked
Gyűjteni lelkeket! Kérni taníts!

2. Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Lélekből, lelkesen kérni taníts!
Üdvözítőm te vagy, Észt, erőt, szívet adj,
Lelkeddel el ne hagyj! Kérni taníts!


XIV. BIBLIA OLVASÁS: 1 Mózes 18:1-5; Mark 6:30-44.
Kotschy Andrea:
1 Mózes 18:1-5 
18  Megjelenék pedig õ néki az Úr a Mamré tölgyesében, és õ ûl vala a sátor ajtajában, a hõ napon. 2 És felemelé az õ szemeit, és látá, hogy ímé három férfiú áll õ elõtte. És látván, eléjök siete a sátor ajtajából, és földig meghajtá magát. 3 És monda: Jó Uram, ha kedves vagyok te elõtted, kérlek, ne kerüld el a te szolgádat. 4 Hadd hozzanak, kérlek, egy kevés vizet, és mossátok meg a ti lábaitokat, és dõljetek le a fa alatt. 5 Én pedig hozok egy falat kenyeret, hogy erõsítsétek meg a ti szíveteket, azután menjetek tovább, mert azért tértetek be a ti szolgátokhoz. És mondának: Cselekedjél, a mint szólál.

Dr. Katalin Havasi:
Márk 6:30-44
30 És az apostolok összegyûlekezének Jézushoz, és elbeszélének néki mindent, azt is, a miket cselekedtek, azt is, a miket tanítottak vala. 31 Õ pedig monda nékik: Jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre és pihenjetek meg egy kevéssé. Mert sokan valának a járó-kelõk, és még evésre sem volt alkalmas idejök. 32 És elmenének hajón egy puszta helyre csupán õ magok. 33 A sokaság pedig meglátá õket, a mint mennek vala, és sokan megismerék õt; és minden városból egybefutának oda gyalog, és megelõzék õket, és hozzá gyülekezének. 34 És kimenvén Jézus nagy sokaságot láta, és megszáná õket, mert olyanok valának, mint a pásztor nélkül való juhok. És kezdé õket sokra tanítani. 35 Mikor pedig immár nagy idõ vala, hozzámenvén az õ tanítványai mondának: Puszta ez a hely, és immár nagy idõ van: 36 Bocsásd el õket, hogy elmenvén a körülfekvõ majorokba és falvakba, vegyenek magoknak kenyeret; mert nincs mit enniök. 37 Õ pedig felelvén, monda nékik: Adjatok nékik ti enniök. És mondának néki: Elmenvén, vegyünk-é kétszáz pénz árú kenyeret, hogy enni adjunk nékik? 38 Õ pedig monda nékik: Hány kenyeretek van? Menjetek és nézzétek meg. És megtudván, mondának: Öt, és két halunk. 39 És parancsolá nékik, hogy ültessenek le mindenkit csoportonként a zöld pázsitra. 40 Letelepedének azért szakaszonként, százával és ötvenével. 41 Õ pedig vette vala az öt kenyeret és a két halat, és az égre tekintvén, hálákat ada; és megszegé a kenyereket és adá tanítványainak, hogy tegyék azok elé; és a két halat is elosztá mindnyájok között. 42 Evének azért mindnyájan, és megelégedének; 43 És maradékot is szedének fel tizenkét tele kosárral, és a halakból is. 44 A kik pedig a kenyerekbõl ettek, mintegy ötezeren valának férfiak.

XV. NAGY ÉNEK: 133. ének: Szűkölködünk 
Szűkölködünk nagy mértékben
Segedelem nélkül, :/:
Reménykedünk, örök Isten,
Te légy segítségül:
Dícsérhessünk és lehessünk
Jézus szava hallgatói,
Igaz megtartói.


XVI. Igehirdetés: Mások Elfogadása
Zoltán Bátori, L.M.


XVIII. HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XIX. PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

és a MI ATYÁNK’
a gyülekezet közösen, Mátté Éva vezetésével:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökkön örökké. Ámen! "

XX. ZÁRÓ ÉNEK: 118. ének: Isten velünk, viszontlátásra!
Isten velünk, viszontlátásra!
Boldog útjain kegyesen
Hű kezével Ő vezessen;
Isten velünk, viszontlátásra!
Hogyha itt tán nem is,
Ott az égi honba’ fenn,
Jézusunk kebelén,
Isten velünk, viszontlátásra!


XXI. HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

XXII. HÍRDETÉSEK
Tünde Garai
We thank everyone who joined us today! We hope you will join us again next Sunday.  
Előzetes! Please note the following events on your calendar:
Feb 7: Presbiter Meeting with Congregational Lunch.
Feb 14: FARSANG Party! 
Feb 21: 1st Sunday in Lent w/Communion.
March 14: March 15 Program.
March 28:  Palm Sunday.
April 4: Easter Sunday w/ Communion.
April 11: Presbiter Meeting. 
May 2: Mothers Day Program. 
May 9:  Mothers Day.
May 16: Presbiter Meeting. 

Every Saturday at 10:30 - noon, Fellowship Videoconferencing. Let's catch up! 
Every Sunday at 10:30 - 11 AM, Bible study. At 11 AM we have our regular Istentisztelet.  Join us! 
Fridays, weather permitting: Csoportos kirándulás...outdoor Church outings. Let us know if you are interested.

Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who face difficulties. 
Please also pray for frontline workers, who put themselves and families at risk, so we remain well. 
Boldog születésnapot kivánunk! Happy Birthday to: Anna A., Charlotte H., Oliver M. and Bela M!  Isten éltessen sokáig! 


Tagjainak áldozatából tartjuk fenn  épületeinket, végezzük szolgálatunkat. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten” -- 2 Kor 9,6-7

Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
A heartfelt thank you to all who contribute in any way to the life of our Congregation. 

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések