Böjt első vasárnapja – Online vasárnapi istentisztelet úrvacsorával - Sermon 2021. február 21.

Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 
join with Google Meet: 
Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646)
További telefonszámok
További információ a csatakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org

Szeretettel várunk közösségünkbe, hogy jól érezd magad, barátokra találj, de leginkább, hogy Isten Igéje megérintse a szívedet és megváltoztassa, megáldja életedet!

ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 


I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs, Presbiter
Szeretettel köszöntünk! 
We welcome everyone who is with us sharing in the worship. Hálás köszönet.....thank you to....our Guest Pastor, Rev. Bishop Koloman K. Ludwig for today's English service and our Pastor Zoltán Bátori, L.M. for the Magyar service.  We also thank Oliver Mónus, Dr. Tai Chen, Andrea Kotschy, Dr. Katalin Havasi and Éva Mátté for their participation and the lovely music! We thank Loránt Papp for his poem. 
Istentisztelet után szeretettel hívunk baráti együttlétre! 
After the worship, we have a 20 minute Fellowship time. If you would like to participate, just remain online.
Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt. 
During the worship, please mute your microphone if you are not participating. 

PLEASE HAVE YOUR BREAD and WINE READY FOR HOLY COMMUNION.  


OPENING MUSIC
Oliver Monus

ENGLISH WORSHIP

GREETINGS and CALL to WORSHIP
Zoltán Bátori, L.M.

OPENING PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

HYMN: Hymn No. 17. Great is Thy Faithfulness
Great is Thy faithfulness, O God my Father;
There is no shadow of turning with Thee,
Thou changest not, Thy compassions they fail not,
As Thou hast been, Thou forever wilt be. 

Great is Thy faithfulness!
Great is Thy faithfulness!
Morning by morning new mercies I see
All I have needed Thy hand hath provided
Great is Thy faithfulness, Lord unto me! 


BIBLE READING: Luke 9: 51 – 62.
Tünde Garai
Luke 9: 51 – 55 
51: When the days drew near for him to be received up, he set his face to go to Jerusalem. 52: And he sent messengers ahead of him, who went and entered a village of the Samaritans, to make ready for him; 53: but the people would not receive him, because his face was set toward Jerusalem. 54: And when his disciples James and John saw it, they said, "Lord, do you want us to bid fire come down from heaven and consume them?"       55: But he turned and rebuked them. 56: And they went on to another village.

Dr. Tai Chen
Luke 9: 57 – 62 
57: As they were going along the road, a man said to him, 
        "I will follow you wherever you go." 
58: And Jesus said to him, 
        "Foxes have holes, and birds of the air have nests; but the Son of man has nowhere to lay his head." 
59: To another he said, "Follow me." 
        But he said, "Lord, let me first go and bury my father." 
60: But he said to him, 
         "Leave the dead to bury their own dead; but as for you, go and proclaim the kingdom of God." 
61: Another said, 
        "I will follow you, Lord; but let me first say farewell to those at my home." 
62: Jesus said to him, 
     "No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God."

SERMON: Jesus set his face to go to Jerusalem
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

PASTORAL PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal
Our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the Glory forever and ever. Amen.


ENGLISH HOLY COMMUNION

Invitation to Holy Communion. 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Please have your wine and bread with you, wherever you may be. For Holy Communion this morning, I invite you to lend Christ your table.

Words of Grace. 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

Sharing of the Bread and Wine 
(please wait to eat & drink together during Hungarian Communion).
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Let us in our many places receive the gift of God, the Bread of Heaven. 

The Congregation - led by Andrea Kotschy:
We are one in Christ in the bread we share.

Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Let us in our many places receive the gift of God, the Cup of Blessing.

The Congregation - led by Andrea Kotschy:
We are one in Christ in the cup we share. 

Prayer of Thanksgiving
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Let us pray in thanksgiving for this meal of grace, rejoicing that, by the very method of our worship, we have embodied the truth that Christ’s love is not limited by buildings made with human hands, nor contained in human ceremonies, but blows as free as the Spirit in all places. 

The Congregation - led by Andrea Kotschy:
Spirit of Christ, you have blessed our tables and our lives. May the eating of this Bread give us courage to speak faith and act love, not only in church sanctuaries, but in your precious world, and may the drinking of this Cup renew our hope even in the midst of pandemic. Wrap your hopeful presence around all whose bodies, spirits and hearts need healing, and let us become your compassion and safe refuge. Amen. 

ÚRVACSORA - Holy Communion in Hungarian.

Meghivás
Bátori Zoltán, L.M: 
Ez az Úr Asztala. Az Úr hívja mindzokat, akik bíznak benne, hogy éljenek javaival. A mi Urunk Jézus Krisztus asztala készen áll mindazok számára, akik őszintén megbánják bűneiket; jó szívvel hívjuk őket, hogy osszák meg velünk a sákramentumot.  Akik pedig ez alkalommal nem kívánnak úrvacsorát venni, maradjanak velünk imádságos lélekkel.

ÚRVACSORA ÉNEK: 345. ének: Megterítve áll előttünk.... 
Megterítve áll előttünk a szeretet asztala, 
maga szerzé nagy Mesterünk, ki érettünk meghala: 
Hogy halála érdemében, a kenyér és bor jegyében, 
Hit által részesüljünk, örök életet vegyünk. 

Asztalodnál egyesítsél minket szívben, lélekben,
magas célunkra segítsél s köss össze szeretetben,
Hogy így imádva Atyánkat, szeretve embertársunkat
Kövessük nyomdokodat s nyerjük meg országodat!

Asztalodnál erősíts meg minket igaz hitünkben,
Hogy gyümölcseit hozzuk meg már e földi életben:
Legyen igazság, békesség, köztünk szeretet s egyesség,
Jézus, hitünk védelme, légy célunk segedelme!" 


Fohász
Bátori Zoltán, L.M: 
Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, ki adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentsen minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, kinek legyen dicsőség mindörökkön örökké! Ámen.

Mielőtt  e szent asztalhoz járulnánk, tárjuk ki szívünket a Szentlélek Isten előtt, hogy készitsen el méltóképen e nagy vendégségre. Ezért mindenekelőtt tegyünk vallást a mi bűneinkről, így könyörögve.

Bűnbánó imádság
A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk! Íme, egybegyűltünk itt a szentek egyességében, az angyalok  társaságában trónusod előtt meghajolva. Megvalljuk és elismerjük szent Felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, készségesek minden rosszra. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra Szentlelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek teelőtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött Fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, biztosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökkévalóságban az Ő nevéért. Ámen.

Nyilvános vallástétel és fogadalom
Bátori Zoltán, L.M: 
Vallást tettünk a mi bűneinkről, jertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztyén egyház hitvallását: 

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték; harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe; ült az Atya Isten jobbján; onnan fog eljönni ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy közönséges keresztyén anyaszentegyházat; szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és hiszek az örök életetben. Ámen. 

Bátori Zoltán, L.M:
Jóllehet, testvéreim én a ti hitetekben nem kételkedem, de anyaszentegyházunk állandó gyakorlata szerint még néhány kérdést teszek fel nektek, amelyre mindannyian hitetek és meggyőződésetek szerint lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek!

Bátori Zoltán, L.M: 
Azt kérdem először is: Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűne miatt ti magatok is teljesen gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten itélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt bűntetést, halált és kárhozatot érdemeltek?

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Én ezt hiszem és vallom. 

Bátori Zoltán, L.M: 
Másodszor: Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülve, az ő szent Fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elküldte, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazit? 

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Én ezt hiszem és vallom. 

Bátori Zoltán, L.M: 
Harmadszor: Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket örök életre átváltoztatva elvisz az örök dicsőségébe? 

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Én ezt hiszem és vallom. 

Bátori Zoltán, L.M: 
Mindezeket biztosan elhittétek, igéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész élteteket az Úrnak szentelitek, és már e jelenben, mint az ő megváltottjai az ő dicsőségére éltek?  

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Ígérem és fogadom. 

Bátori Zoltán, L.M: 
Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, igérem és fogadom. 

Bűnbocsánat hirdetés
Bátori Zoltán, L.M:  
Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de hivatalos szolgája, hirdetem nektek a ti bűneiteknek bocsánatját és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk, ingyen való kegyelméből az ő szent Fiáért mindnyájunknak. Ámen. 

Szertartási beszéd
Bátori Zoltán, L.M: 
Mielőtt e szent asztalhoz járulnátok, halljátok meg, testvéreim, miképpen szerzette a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát.

Megírta ezt a három első evangélista, Máté, Márk és Lukács; de legteljesebben Pál apostol írta meg a korinthusbeli gyülekezethez írt első levele 11. részének 23. és következő verseiben ekképpen:

“Mert én az Úrtol vettem, amit néktek előtökbe is adtam; hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret és hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: "Vegyétek, egyétek, Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre."

Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált vala, ezt mondván: "E pohár amaz új testámentom az én vérem által; ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amig eljövend.” 

Meghívás az Úr asztalához 
Bátori Zoltán, L.M: 
Most pedig, kérlek benneteket, hogy gondoljátok át életetekek s bánjátok meg az elkövetett bűnöket, mulasztásokat s akik így magatokat  elkészítettétek, gyertek a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép renddel. 

Úrasztali imádság
A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével:
Hálásan köszönjük Urunk, a bűntelen, Szent Fiadat jelképező kenyeret és értünk ontott vérét jelképező erjedetlen bort, mellyel értünk hozott áldozatára emlékezünk. Ezzel megújítjuk szövetségünk Vele és közösségünket egymással. Lelked erejével tedd a földnek a gyümölcseit az üdvösségnek eszközeivé, hogy míg mi testileg élünk velük, lelkünk hit által tápláltassék az örök életre. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen.

Bátori Zoltán, L.M: 
Ez az Úr teste és vére.... (A szent jegyek fogyasztása. Eating of the bread, drinking of the wine.)

Záró beszéd
Bátori Zoltán, L.M: 
Testvéreim, így szerzette a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát.Ezt gyakorolták az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink és ezt gyakoroljuk mi is Isten kegyelméből. Mielőtt azonban elmennétek, kérünk titeket, hogy Isten kegyelemét hiábavalóvá ne tegyétek magatokban,megtörve a szeretet törvényét. 

Ne uralkodjék többé bennetek a bűn: sőtKrisztus éljen bennetek, hogy semmi titeket megmaradjatok Istennek abban a szeretetében, amelyet kijelentett  a Jézus Krisztusban. Legyetek mind az ő szentei és szerettei könyörületesek; öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelidséget, béketürést. Szenvedjétek el egymást és ha egymásra valami panaszotok vagyon, bocsássátok meg egymásnak, mint Jézus megbocsátott tinektek. 

Az Istennek békessége uralkodjék a ti sziveitekben, melyre hivattatok is egy testben. 

Most, mielőtt hazamennénk, gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez és adjunk hálát neki kegyelméért, így imádkozva: 

Hálaadó imádság
Bátori Zoltán, L.M: 
Mennyei édes Atyánk! A szent vacsora jelképében kegyelmednek zálogat adtad minékünk a Jézus Krisztus által: mit adjunk mi teneked mindezért? 

Hirdetjük életünkkel,szavainkkal a te kegyelmednek gazdagságát, amely által minket fiaiddá, leányiddá  és a te örököseiddé fogadtál. 

Oh Isten! Nagy áron váltottál meg minket!  Életünknek öröme  téged magasztalni, lelkünket és testünket teneked szentelni. Fogadd el, Uram, hálánkat  és segíts minket a te Lelked által, hogy amit tenéked e szent alkalommal fogadtunk, teljesíthessük: legyünk hívek tehozzád mindhalálig! 

Taníts minket akaratodnak cselekvésére. A te Szentlelked szüljön minket újakká, hogy mától fogva éljünk a Jézus Krisztusban való hit által, aki minket szeretett és adta magát érettünk. Óh békesség Istene! Szentelj meg minket tökéletesen; tartsd meg testünket és lelkünket szentségben, feddhetetlenségben, egész a napig, melyen eljön a mi megváltó Jézusunk, kinek tevéled, mi Atyánkkal és a Szentlélekkel, mi vigasztalónkkal együtt legyen örökkévaló hála és dícsőség. Ámen. 

Miatyánk 
A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével:
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben!  Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kisértetbe, de szabadits meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind-örökké. Ámen! 

Megáldás 
Bátori Zoltán, L.M: 
Végezetre kérlek titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket és ne szabjátok magatokat e világhoz, 
hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy kedveljétek az Istennek ama jó, kedves és tökéletes akaratját.  Ámen! 

SPECIAL MUSIC and POETRY: 
Oliver Monus, piano solo
Dr. Tai Chen: flute solo
Loránt Papp: vers


MAGYAR ISTENTISZTELET
 
KEZDŐ ÉNEK: 88 ének: Ím, bejöttünk nagy örömmel 
1. Ím, bejöttünk nagy örömmel,
Felséges Isten!
A Te szentednek gyülekezetébe,
A Te templomodba, Felséges Atya Isten!

6. Prédikáltasd szent Igédet,
Felséges Isten!
Ne hagyd szomjúhozni a mi lelkünket,
Áldd meg életünket, Felséges Atya Isten!


ELŐFOHÁSZ
Bátori Zoltán, L.M. 

FENNÁLLÓ ÉNEK: 33 ének: A Sionnak hegyén, Úr Isten (65 Zsolt.) 
A Sionnak hegyén, Úr Isten, Tied a dícséret,
Fogadást tésznek néked itten, Tisztelvén tégedet,
Mert kérésüket a híveknek Meghallod kegyesen,
Azért tehozzád az emberek Jönnek mindenünnen. 

Rajtam a bűn elhatalmazék, terhelvén engemet,
De nagy volta kegyességednek Eltörli vétkünket.
Boldog, akit te elválasztál, Fogadván házadba,
Hogy előtted nagy buzgósággal Járjon tornácodba.


BIBLIA OLVASÁS: Apostolok Cselekedetei 10:1-4; 10:30-35.
Kotschy Andrea: 
Ap. Cs. 10:1-4. 
10  Vala pedig Czézáreában egy Kornélius nevû férfiú, százados az úgynevezett itáliai seregbõl. 2 Jámbor és istenfélõ egész házanépével egybe, ki sok alamizsnát osztogat vala a népnek, és szüntelen könyörög vala Istennek. 3 [Ez] látá látásban világosan, a napnak mintegy kilenczedik órája körül, hogy az Istennek angyala beméne õhozzá, és monda néki: Kornélius! 4 Õ pedig szemeit reá függesztve és megrémülve monda: Mi az, Uram? Az pedig monda néki: A te könyörgéseid és alamizsnáid felmentek Isten elébe emlékezetnek okáért.

Dr. Havasi Katalin
Ap. Cs. 10:30-35.
30 És Kornélius monda: Negyednaptól fogva mind ez óráig bõjtöltem, és kilencz órakor imádkozám az én házamban; és ímé egy férfiú álla meg elõttem fényes ruhában, 31 És monda: Kornélius, meghallgattatott a te imádságod, és a te alamizsnáid emlékezetbe jutottak Isten elõtt. 32 Küldj el azért Joppéba, és hívasd magadhoz Simont, ki Péternek neveztetik; ez Simon tímár házában van szálláson a tenger mellett: õ, minekutána eljõ, szól néked. 33 Azonnal azért küldöttem hozzád; és te jól tetted, hogy eljöttél. Most azért mi mindnyájan az Isten elõtt állunk, hogy meghallgassuk mindazokat, a miket Isten néked parancsolt. 34 Péter pedig megnyitván száját, monda: Bizonynyal látom, hogy nem személyválogató az Isten; 35 Hanem minden nemzetben kedves õ elõtte, a ki õt féli és igazságot cselekszik.

NAGY ÉNEK: 310. ének: Uram, ím mindent hozok 
Uram, ím mindent hozok
Testem és lelkemet
Mint élő áldozatot fogadj el engemet.
Oh, ihless meg szent tűzzel, Szent lángod szálljon rám!
Várok, várok, várok, Szent lángod szálljon rám!


IGEHÍRDETÉS: Isteni Válasz a Böjtre
Bátori Zoltán, L.M. 


HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Bátori Zoltán, L.M: 

PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

ZÁRÓ ÉNEK: 82 ének: Hallelujah, dicsérjétek
Hallelujah, dicsérjétek
Istenfélő keresztyének,
Dicsérjétek az Urat!
Jelen vak Ő most is velünk.
Ő tőle van új reggelünk,
Mely reánk most felvirradt.
Háláljuk meg segedelmét,
Kérjük ismét nagy kegyelmét,
Mely örökké megmarad. 


HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA / BLESSING and CLOSING PRAYERS
Angolul: Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Magyarul: Bátori Zoltán, L.M.

VIII. HÍRDETÉSEK
Garai Tünde
We thank everyone who joined us today! We hope you will join us again next Sunday. 
Last Suunday, after Istentisztelet, we enjoyed a FARSANG Party, with food and special Farsang Donuts made for us by Sárika Kakuk. THANK YOU!

This past Friday, we enjoyed a Kirándulás and Picnic at Ralph B. Clark Park-ban, Buena Park. Ettünk, sétálgattunk, szep baráti hangulat volt. Nagyon jól éreztük magunkat ebben a kellemes környezetben. THANK YOU to Éva Mátte and the Bácsa Csalad for organizing this.

Előzetes! Please note the following events on your calendar:
March 6: SATURDAY. Outdoor Tea Party at Tünde's House. 10:30 AM - 2:30 PM. Please RSVP by March 1.
March 14: March 15 Program.
March 28:  Palm Sunday.
April 4: Easter Sunday w/ Holy Communion.
April 11: Presbiter Meeting. 
May 2: Mothers Day Program on Hungarian Mothers Day. 
May 9:  American Mothers Day.
May 16: Presbiter Meeting. 

Every Thursday at 6 PM: Bible study.
Every Saturday at 10:30 - noon, Fellowship Videoconferencing. Let's catch up! 
Monthly on Fridays: Csoportos kirándulás...outdoor Church outings. 
 
Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for those who are ill and those who face difficulties. 
Please also pray for frontline workers, who put themselves and families at risk, so we remain well. 
Boldog születésnapot kivánunk! Happy Birthday to our February birthdays! Isten éltessen sokáig! 


HOW TO SIGN UP for the California Covid Vaccine 65 and older:
https://covid19.ca.gov/vaccines/

Tagjainak áldozatából tartjuk fenn  épületeinket, végezzük szolgálatunkat. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten” -- 2 Kor 9,6-7

Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
A heartfelt thank you to all who contribute in any way to the life of our Congregation. 

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések