Pünkösd vasárnapja – Online vasárnapi istentisztelet úrvacsorával - Sermon 2021. május 23.

Élőben interneten 11 órakor (Los Angeles-i idő) - LIVE at 11 AM 
join with Google Meet: 
Csatlakozás telefonnal +1 916-400-9608 (PIN: 788 690 646)
További telefonszámok
További információ a csatakozáshoz - For information on how to connect send a letter to templom@elsoegyhazla.org

Szeretettel várunk közösségünkbe, hogy jól érezd magad, barátokra találj, de leginkább, hogy Isten Igéje megérintse a szívedet és megváltoztassa, megáldja életedet!

Áldás, békesség! Szeretettel köszöntünk Pünkösd vasárnapján!

ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND 

I. ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Attila Hegedüs, Presbiter
Szeretettel köszöntünk! Welcome everyone who is with us sharing in the worship. Hálás köszönet.....thank you to....our Guest Pastor, Rt. Rev. Bishop Koloman K. Ludwig for the English service and our Pastor Zoltán Bátori, L.M. for the Magyar.  We also thank Melinda Puhó, Dr. Tai Chen, Andrea Kotschy, Dr. Katalin Havasi and Éva Mátté and Loránt Papp for their participation. 
After the worship, we have Fellowship time. If you would like to participate, just remain online.
Kérjük némítsd le a mikrofonod az istentisztelet alatt. 
During the worship, please mute your microphone if you are not participating. 

Kedves testvérek, megterítettük az Úr asztalát, hogy mindnyájan vendégei legyünk annak!
PLEASE HAVE YOUR BREAD and WINE READY FOR HOLY COMMUNION

OPENING MUSIC
Melinda Puhó

ENGLISH WORSHIP

GREETINGS and CALL to WORSHIP
Zoltán Bátori, L.M.

OPENING PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

HYMN: 299 (Amazing Grace)
Amazing Grace, How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now am found
I was blind but now I see.

BIBLE READING: ACTS 2:1-21 
Dr. Tai Chen
1 When the day of Pentecost had come, they were all together in one place.
2 And suddenly a sound came from heaven like the rush of a mighty wind, and it filled all the house where they were sitting.
3 And there appeared to them tongues as of fire, distributed and resting on each one of them.
4 And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues, as the Spirit gave them utterance.
5 Now there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven.
6 And at this sound the multitude came together, and they were bewildered, because each one heard them speaking in his own language.
7 And they were amazed and wondered, saying, "Are not all these who are speaking Galileans?
8 And how is it that we hear, each of us in his own native language?
9 Par'thians and Medes and E'lamites and residents of Mesopota'mia, Judea and Cappado'cia, Pontus and Asia,
10 Phryg'ia and Pamphyl'ia, Egypt and the parts of Libya belonging to Cyre'ne, and visitors from Rome, both Jews and proselytes,
11 Cretans and Arabians, we hear them telling in our own tongues the mighty works of God."
12 And all were amazed and perplexed, saying to one another, "What does this mean?"
13 But others mocking said, "They are filled with new wine." 
14 But Peter, standing with the eleven, lifted up his voice and addressed them, 
"Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you, and give ear to my words. 
15 For these men are not drunk, as you suppose, since it is only the third hour of the day;
16 but this is what was spoken by the prophet Joel:
17 `And in the last days it shall be, God declares, that I will pour out my Spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams;
18 yea, and on my menservants and my maidservants in those days I will pour out my Spirit; and they shall prophesy.
19 And I will show wonders in the heaven above and signs on the earth beneath, blood, and fire, and vapor of smoke;
20 the sun shall be turned into darkness and the moon into blood, before the day of the Lord comes, the great and manifest day.
21 And it shall be that whoever calls on the name of the Lord shall be saved.”

SERMON: “A Miracle Of Understanding”
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig

PASTORAL PRAYER
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

LORD’S PRAYER: Hymn 168  in the Red Hymnal
Our Father who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the power, and the Kingdom and the Glory forever and ever. Amen.


ENGLISH HOLY COMMUNION

Invitation to Holy Communion. 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Please have your wine and bread with you, wherever you may be. For Holy Communion this morning, I invite you to lend Christ your table.

Words of Grace. 
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

Sharing of the Bread and Wine 
(please wait to eat & drink together during Hungarian Communion).
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Let us in our many places receive the gift of God, the Bread of Heaven. 

The Congregation - led by Andrea Kotschy:
We are one in Christ in the bread we share.

Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Let us in our many places receive the gift of God, the Cup of Blessing.

The Congregation - led by Andrea Kotschy:
We are one in Christ in the cup we share. 

Prayer of Thanksgiving
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Let us pray in thanksgiving for this meal of grace, rejoicing that, by the very method of our worship, we have embodied the truth that Christ’s love is not limited by buildings made with human hands, nor contained in human ceremonies, but blows as free as the Spirit in all places. 

The Congregation - led by Andrea Kotschy:
Spirit of Christ, you have blessed our tables and our lives. May the eating of this Bread give us courage to speak faith and act love, not only in church sanctuaries, but in your precious world, and may the drinking of this Cup renew our hope even in the midst of pandemic. Wrap your hopeful presence around all whose bodies, spirits and hearts need healing, and let us become your compassion and safe refuge. Amen. 

ÚRVACSORA - Holy Communion in Hungarian.

Meghívás
Bátori Zoltán, L.M: 
Ez az Úr Asztala. Az Úr hívja mindazokat, akik bíznak benne, hogy éljenek javaival. A mi Urunk Jézus Krisztus asztala készen áll mindazok számára, akik őszintén megbánják bűneiket; jó szívvel hívjuk őket, hogy osszák meg velünk a sákramentumot.  Akik pedig ez alkalommal nem kívánnak úrvacsorát venni, maradjanak velünk imádságos lélekkel.

ÚRVACSORA ÉNEK: 345. ének: Megterítve áll előttünk.... 
Megterítve áll előttünk a szeretet asztala, 
maga szerzé nagy Mesterünk, ki érettünk meghala: 
Hogy halála érdemében, a kenyér és bor jegyében, 
Hit által részesüljünk, örök életet vegyünk. 

Asztalodnál egyesítsél minket szívben, lélekben,
magas célunkra segítsél s köss össze szeretetben,
Hogy így imádva Atyánkat, szeretve embertársunkat
Kövessük nyomdokodat s nyerjük meg országodat!

Asztalodnál erősíts meg minket igaz hitünkben,
Hogy gyümölcseit hozzuk meg már e földi életben:
Legyen igazság, békesség, köztünk szeretet s egyesség,
Jézus, hitünk védelme, légy célunk segedelme!

Fohász
Bátori Zoltán, L.M: 
Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, ki adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentsen minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, kinek legyen dicsőség mindörökkön örökké! Ámen.

Mielőtt  e szent asztalhoz járulnánk, tárjuk ki szívünket a Szentlélek Isten előtt, hogy készítsen el méltóképen e nagy vendégségre. Ezért mindenekelőtt tegyünk vallást a mi bűneinkről, így könyörögve.

Bűnbánó imádság
A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk! Íme, egybegyűltünk itt a szentek egyességében, az angyalok  társaságában trónusod előtt meghajolva. Megvalljuk és elismerjük szent Felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, készségesek minden rosszra. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra Szentlelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek teelőtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött Fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, biztosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökkévalóságban az Ő nevéért. Ámen.

Nyilvános vallástétel és fogadalom
Bátori Zoltán, L.M: 
Vallást tettünk a mi bűneinkről, jertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztyén egyház hitvallását: 

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték; harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe; ült az Atya Isten jobbján; onnan fog eljönni ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy közönséges keresztyén anyaszentegyházat; szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és hiszek az örök életben. Ámen. 

Bátori Zoltán, L.M:
Jóllehet, testvéreim én a ti hitetekben nem kételkedem, de anyaszentegyházunk állandó gyakorlata szerint még néhány kérdést teszek fel nektek, amelyre mindannyian hitetek és meggyőződésetek szerint lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek!

Bátori Zoltán, L.M: 
Azt kérdem először is: Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűne miatt ti magatok is teljesen gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek?

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Én ezt hiszem és vallom. 

Bátori Zoltán, L.M: 
Másodszor: Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülve, az ő szent Fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elküldte, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazit? 

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Én ezt hiszem és vallom. 

Bátori Zoltán, L.M: 
Harmadszor: Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket örök életre átváltoztatva elvisz az örök dicsőségébe? 

A Gyülekezet - 
Mátté Éva vezetésével: 
Én ezt hiszem és vallom. 

Bátori Zoltán, L.M: 
Mindezeket biztosan elhittétek, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész élteteket az Úrnak szentelitek, és már e jelenben, mint az ő megváltottjai az ő dicsőségére éltek?  

A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével: 
Ígérem és fogadom. 

Bátori Zoltán, L.M: 
Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. 

Bűnbocsánat hirdetés
Bátori Zoltán, L.M:  
Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de hivatalos szolgája, hirdetem nektek a ti bűneiteknek bocsánatját és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk, ingyen való kegyelméből az ő szent Fiáért mindnyájunknak. Ámen. 

Szertartási beszéd
Bátori Zoltán, L.M: 
Mielőtt e szent asztalhoz járulnátok, halljátok meg, testvéreim, miképpen szerzette a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát.

Megírta ezt a három első evangélista, Máté, Márk és Lukács; de legteljesebben Pál apostol írta meg a korinthusbeli gyülekezethez írt első levele 11. részének 23. és következő verseiben ekképpen:

“Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam; hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret és hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: "Vegyétek, egyétek, Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre."

Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált vala, ezt mondván: "E pohár amaz új testámentom az én vérem által; ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amig eljövend.” 

Meghívás az Úr asztalához 
Bátori Zoltán, L.M: 
Most pedig, kérlek benneteket, hogy gondoljátok át életeteket s bánjátok meg az elkövetett bűnöket, mulasztásokat s akik így magatokat  elkészítettétek, gyertek a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép renddel. 

Úrasztali imádság
A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével:
Hálásan köszönjük Urunk, a bűntelen, Szent Fiadat jelképező kenyeret és értünk ontott vérét jelképező erjedetlen bort, mellyel értünk hozott áldozatára emlékezünk. Ezzel megújítjuk szövetségünk Vele és közösségünket egymással. Lelked erejével tedd a földnek a gyümölcseit az üdvösségnek eszközeivé, hogy míg mi testileg élünk velük, lelkünk hit által tápláltassék az örök életre. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen.

Bátori Zoltán, L.M: 
Ez az Úr teste és vére.... (A szent jegyek fogyasztása. Eating of the bread, drinking of the wine.)

Záró beszéd
Bátori Zoltán, L.M: 
Testvéreim, így szerzette a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Ezt gyakorolták az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink és ezt gyakoroljuk mi is Isten kegyelméből. Mielőtt azonban elmennétek, kérünk titeket, hogy Isten kegyelemét hiábavalóvá ne tegyétek magatokban, megtörve a szeretet törvényét. 

Ne uralkodjék többé bennetek a bűn: sőt Krisztus éljen bennetek, hogy semmi titeket megmaradjatok Istennek abban a szeretetében, amelyet kijelentett  a Jézus Krisztusban. Legyetek mind az ő szentjei és szerettei könyörületesek; öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást és ha egymásra valami panaszotok vagyon, bocsássátok meg egymásnak, mint Jézus megbocsátott tinektek. 

Az Istennek békessége uralkodjék a ti szíveitekben, melyre hívattatok is egy testben. 

Most, mielőtt hazamennénk, gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez és adjunk hálát neki kegyelméért, így imádkozva: 

Hálaadó imádság
Bátori Zoltán, L.M: 
Mennyei édes Atyánk! A szent vacsora jelképében kegyelmednek zálogát adtad minékünk a Jézus Krisztus által: mit adjunk mi teneked mindezért? 

Hirdetjük életünkkel, szavainkkal a te kegyelmednek gazdagságát, amely által minket fiaiddá, leányiddá  és a te örököseiddé fogadtál. 

Oh Isten! Nagy áron váltottál meg minket!  Életünknek öröme  téged magasztalni, lelkünket és testünket teneked szentelni. Fogadd el, Uram, hálánkat  és segíts minket a te Lelked által, hogy amit tenéked e szent alkalommal fogadtunk, teljesíthessük: legyünk hívek tehozzád mindhalálig! 

Taníts minket akaratodnak cselekvésére. A te Szentlelked szüljön minket újakká, hogy mától fogva éljünk a Jézus Krisztusban való hit által, aki minket szeretett és adta magát érettünk. Óh békesség Istene! Szentelj meg minket tökéletesen; tartsd meg testünket és lelkünket szentségben, feddhetetlenségben, egész a napig, melyen eljön a mi megváltó Jézusunk, kinek tevéled, mi Atyánkkal és a Szentlélekkel, mi vigasztalónkkal együtt legyen örökkévaló hála és dicsőség. Ámen. 

Miatyánk 
A Gyülekezet - Mátté Éva vezetésével:
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben!  Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsátsd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind-örökké. Ámen! 

Megáldás 
Bátori Zoltán, L.M: 
Végezetre kérlek titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket és ne szabjátok magatokat e világhoz, 
hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy kedveljétek az Istennek ama jó, kedves és tökéletes akaratját.  Ámen! 

SPECIAL MUSIC and POETRY: 
Melinda Puho, piano solo
Dr. Tai Chen: flute solo
Loránt Papp: vers


MAGYAR ISTENTISZTELET

KEZDŐ ÉNEK: 305 (Jövel, Szentlélek Úr Isten) 
1. Jövel, Szentlélek Úr Isten,
Töltsd bé szíveinket épen :/:
Mennyei szent ajándékkal,
Szívbéli szent buzgósággal,
Melynek szentséges ereje :/:
Nyelveket egyező hitre
Egybegyűjte sok népeket,
Kik mondván így énekeljenek:
Alleluja! Alleluja!

ELŐFOHÁSZ
Bátori Zoltán, L.M. 

FENNÁLLÓ ÉNEK: 310 (Uram, ím Mindent Hozok) 
Uram, ím mindent hozok
Testem és lelkemet
Mint élő áldozatot fogadj l engemet.
Oh, ihless meg szent tűzzel, Szent lángod szálljon rám!
Várok, várok, várok, Szent lángod szálljon rám!

BIBLIA OLVASÁS: Ap. Csel. 2:1-13.
Dr. Havasi Katalin
1  És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.
2 És lõn nagy hirtelenséggel az égbõl mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala.
3 És megjelentek elõttük kettõs tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.
4 És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.
5 Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélõ férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak.
6 Minekutána pedig ez a zúgás lõn, egybegyûle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá õket szólni.
7 Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem Galileusok-é ezek mindnyájan, a kik szólnak?
8 Mimódon halljuk hát [õket,] kiki közülünk a saját nyelvén, a melyben születtünk?
9 Párthusok és médek és elámiták, és kik lakozunk Mesopotámiában, Júdeában és Kappadócziában, Pontusban és Ázsiában,
10 Frigiában és Pamfiliában, Égyiptomban és Libiának tartományiban, mely Cziréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok,
11 Krétaiak és arabok, halljuk a mint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait.
12 Álmélkodnak vala pedig mindnyájan és zavarban valának, egymásnak ezt mondván: Vajjon mi akar ez lennie?
13 Mások pedig csúfolódva mondának: Édes bortól részegedtek meg.

NAGY ÉNEK: 138 (Uram, Te Szent Igédet) 
Uram, te szent igédet
Nyutjs midenkor nekünk
Mind áldott égi magot
Gyümölcsöztesd bennünk
Igédben igédben
Talal gyönört szivem
Oh, nyujts nekem beszéded
mindenkoron, hiven.

IGEHÍRDETÉS: Akik Bírnak a Szentlélekkel, Azokkal Elbír a Szentlélek
Bátori Zoltán, L.M. 


HÁLAÁLDOZAT és FELAJÁNLÁSI IMA
Bátori Zoltán, L.M: 

PÁSZTORI IMA
Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.

ZÁRÓ ÉNEK: 118 ének: Isten Velünk, Viszontlátásra!
Isten velünk, viszontlátásra! 
Boldog útjain kegyesen, 
Hű kezével Ő vezessen, 
Isten velünk, viszontlátásra! 
Refrén: 
Hogyha itt tán nem is: 
ott az égi honba' fenn, 
Jézusunk kebelén, 
Isten velünk viszontlátásra! 

HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA / BLESSING and CLOSING PRAYERS
Angolul: Rt. Rev. Kolomán K. Ludwig.
Magyarul: Bátori Zoltán, L.M. A Los Angeles-i Első Magyar Református Egyház verscsokra Pünkösd ünnepére
Köszönet Patkós Attila, Bartha Adrienn, Pázmándy László, és Szíki Károly előadásáért!

VIII. HÍRDETÉSEK
Garai Tünde
We thank everyone who joined us today! We hope you will join us again next Sunday. 

Előzetes! Please note the following events on your calendar:
May 23. Pentecost Sunday w/ Holy Communion.
May 29. SATURDAY Outdoor Tea Party at Tünde's House. 
10:30 AM - 2:30 PM. Please RSVP by May 16.
June 6. Presbiter Meeting and Lunch.
June 20. Annual Congregational Meeting, Father’s Day Program. 
Jul. 11. Presbiter Meeting and Lunch.
Jul. 18. Friends and Family Day.
Aug. 1. Presbiter Meeting and Lunch. Our 95th Birthday!
Aug. 15. New Bread w/ Communion. Friends and Family Day.
Sept. 12. Presbiter Meeting and Lunch.
Sept. 19. Magyar Heritage Day. Kulturális Örökség Nap! Lunch, süti vásár + Program! Proceeds will build a new fence and kitchen for the Erdelyi Telefonos Szeretetszolgálat's Children's Summer Camp. 
Nov. 14 Celebration of our 95th Anniversary! FALL BENEFIT CONCERT. All donations benefit our church. 

Every Thursday at 6 PM: Bible study led by Dr. Katalin Havasi. 
Every Saturday at 10:30 - noon. Fellowship Videoconferencing. 
Monthly on Fridays: Csoportos kirándulás. Afternoon outdoor Church outings. 
 
Imádkozzunk betegeinkért. Please pray for our Pastor, recovering from a sugar event. Béla B. and Béla M. who had eye surgeries. Our friend Ági P. in Erdély, and her family, recovering from Covid. Andrea K., recovering from appendicitis.
 
Boldog születésnapot kívánunk! Kati S. (5-14),Géza K. and Géza Cs. (both 5-15), Andrea H. (5-25),  Dr. Carmen H. (5-29), Ibolya F...Isten éltessen sokáig!THANK YOU!! A heartfelt thank you to all who contribute in any way to the life of our Congregation. 

Tagjainak áldozatából tartjuk fenn  épületeinket, végezzük szolgálatunkat. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten” -- 2 Kor 9,6-7

Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
A heartfelt thank you to all who contribute in any way to the life of our Congregation. 

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal,
életed olyan lehet,  mint a hullámot  indító vízcsepp.

HAPPY PENTECOST, everybody!
Áldott, Békés Pünkösdi Ünnepeket Kívánunk! 

Viszontlátásra a jövő héten! 
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések