Virtuális Virágvasárnapi istentisztelet - Palm Sunday Sermon 2020. április 5.


Élőben délelőtt 11 órakor - LIVE at 11 AM via teleconference / videoconference
Információ a csatakozáshoz - For information how to connect send letter to templom@elsoegyhazla.org

Mintegy húszan vettünk részt videokonferenia segítségével a virágvasárnapi istentiszteletünkön


ORDER of WORSHIP - ISTENTISZTELETI SORREND

ISTEN HOZOTT! WELCOME!
Please remain on the call after the worship for fellowship.
Istentisztelet után szeretettel hívunk, várunk mindenkit!
       
ENGLISH WORSHIP

We thank our Minister, Zoltán Bátori for preaching today. We also thank Oliver Mónus, Dr. Tai Chen, Éva Mátté for the music.


CALL to WORSHIP and OPENING PRAYER

HYMN:  Let us Sing....

How Great Thou Art
O Lord my God When I in awesome wonder
Consider all the worlds Thy Hands have made
I see the stars I hear the rolling thunder
Thy power throughout the universe displayed
Then sings my soul My Saviour God to Thee
How great Thou art, How great Thou art
Then sings my soul My Saviour God to Thee
How great Thou art, How great Thou art

 
BIBLE READING:
John 11:33-35; 33: When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. 34 “Where have you laid him?” he asked. “Come and see, Lord,” they replied. 35 Jesus wept.
Luke 19:41-44:41: As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it 42 and said, “If you, even you, had only known on this day what would bring you peace—but now it is hidden from your eyes. 43 The days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in on every side. 44 They will dash you to the ground, you and the children within your walls. They will not leave one stone on another, because you did not recognize the time of God’s coming to you.”

TITLE of SERMON: Jesus Cried.

PASTORAL PRAYER & LORD’S PRAYER.

HYMN 168:  from  Matthew 6:9-13. Let us sing...

Our Father who is in heaven,
hallowed be your name, your kingdom come,
your will be done, on earth as it is in heaven.
Give us today our daily bread.
And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.
And lead us not into temptation, but deliver us from evil.....SPECIAL MUSIC by Dr. Tai Chen


MAGYAR ISTENTISZTELETKEZDŐ ÉNEK: Énekeljünk.....

84. Zsoltár - Óh Seregeknek Istene
Ó, seregeknek Istene,
Mely kedves gyönyörűsége
A te szerelmes hajlékidnak!
Az én lelkem fohászkodik,
Tornácodba kívánkozik.
Ó, Istene a magasságnak!
Áhítozik testem, lelkem
Tehozzád, élő Istenem!
ELŐFOHÁSZ

Énekeljünk.....
Itt van Szívem
Itt van szívem, neked adom, Uram,
Neked, ki alkotád!
"Rossz a világ, énnékem add, fiam!"
Szád ily parancsot ád.
Itt van, szerelmed áldozatja,
Hűségem hű kezedbe adja.
Itt van szívem!BIBLIA OLVASÁS: Lázár feltámasztásakor - János 11:33-35; És virágvasárnapkor - Lukács 19:41-44.

NAGY ÉNEK: Énekeljünk.....
Óh, Mi Hű Barát
Ó, mi hű barátunk Jézus,
Hordja bűnünk, bánatunk!
Mily dicsőség, hogy nevében
Istenhez fordulhatunk!
Mennyi békét elveszítünk,
Sírva hordjuk bánatunk,
S mind azért, mert hő imában
Őhozzá nem fordulunk!IGEHÍRDETÉS: Hozsánna! 

Kedves Testvéreim, Barátaim!

Jézus, aki egész életében vígasztalt, bátorított - a Bibliában megörökített két történetben - könnyekre fakadt. Vajon milyen körülmények, okok, érzelmi viharok okozták Isten Fiában ezt az érzelmi túlcsorgást? Hogyan viszonyulsz a síráshoz? Megengeded magadnak, hogy könnyekre fakadj, vagy a sírás, csak a nők számára megengedett?

Mintegy 25 éve, részt vettem egy "pszichodráma"asszisztensi tanfolyamon. A vezető minden hallgatót megkérdezett, hogy milyen viselkedésbeli, mentális változást szeretne elérni a tanfolyam segítségével. Én elmondtam, hogy borzasztó könnyen könnyekre fakadok, ha sírót, testi-lelki szenvedőt látok, netán valami gyönyörű zenét hallok, művészeti alkotást látok. Szeretném jobban kontrollálni érzelmeimet! Az oktató rövidre zárta a vágyamat: "Mi is a sírás, könnyezés? Egy érzelmi túlcsordulás. Ki akarsz száradni érzelmek, együttérzés, csodálat nélkül? Inkább találj gyöünyörűséget abban!"

Jézus példája figyelemre méltó, miként engedte könnyei kicsordulását.

Lázár feltámasztásakor:

"A gyászoló testvérek és a kísérői is sírtak. Amikor Jézus ezt látta, szelleme nyugtalan lett, és mélyen megindulva kérdezte: „Hová temettétek Lázárt?”„Uram, gyere, és nézd meg!” — felelték.Ekkor Jézus sírva fakadt." -- János 11:33-35

És virágvasárnapkor:

"Ahogy Jézus közeledett Jeruzsálemhez, egy olyan helyre ért, ahonnan jól látszott a város. Ekkor sírni kezdett a város miatt, és megszólította:  „Ó Jeruzsálem, bárcsak felismerted volna a békességre vezető utat! De most el van takarva előled, nem látod! Bizony, eljön az idő, amikor ellenségeid körülvesznek és megostromolnak! Minden oldalról bekerítenek, földig rombolnak, és megölik gyermekeidet! Nem marad kő kövön falaidon belül! Miért? Mert nem ismerted fel az alkalmas időt, amikor eljött hozzád, aki meg akart menteni.”  -- Lukács 19:41-44

Jézus számára volt egy "békesség sziget".  Ez, Betániában volt Lázár, Mária és Márta otthonában. Amikor Jézus elfáradt a farizeusok, írástudók cselvetéseitől s az emberek értetlensége miatt, kedves barátai otthonában talált nyugalmat. Egy alkalommal Lázár megbetegedett és testvérei követeket küldtek Jézus után, hogy barátját is, mint azt a temérdek beteget, gyógyítsa meg. A követek, mire megtalálták Jézust, már 2 napja meghalt Lázár, de Jézus, még 2 napot más dolgokkal időzött. Végül, amikor megérkezett Máriához és Mártához, testvérük 4 napja halott volt. A házban, a család barátai együtt siratták az elhunytat a testvérekkel. Jézus, a síró emberek hatására könnyekre fakadt. Vajon miért? Talán sajnálta, hogy nem érkezett korábban? Netán Mária és Márta szemrehányása okozott neki lelkiismeretfurdalást? Nem. Jézus szavai választ adnak a jogos kérdésekre. Jézus együttérzése és amiatt való szomorúsága hozta ki könnyeit, hogy még legkedvesebb barátai sem ismerték fel benne az "élet Alkotóját". Valláskárosultságuk halláskárosultságot okozott bennük(is).

Talán te is könnyekre fakasztod Jézust, amikor szeretteid halálát, egy visszafordíthatatlan tragégiaként éled meg, vagy súlyos krízisedben nem fordulsz hittel Megváltódhoz, netán a korona vírustól való félelmedben nem látsz kiutat. Jézus veled sír, amikor súlyos veszteséged miatti szomorúságodat lelked könnyekkel igyekszik kimosni. Sose gondold, hogy egyedül vagy! Jézus ott áll melletted és együtt sír veled!

A másik történetben Jézusnak ujjongania kellene, hisz hatalmas tömegek hallelujáznak. Így ünnepelik Jézust, az általuk várt politikai messiást. Jézus, ahelyett, hogy büszkén elfogadná a neki valóban kijáró dicsőítést és boldog megelégedéssel menetelne be szeretett városába Jeruzsálembe, Jézus könnyekre fakadt. Vajon felidéződött benne a " Juh Kapuhoz" közeledve a prófécia, miszerint Ő Isten"ama Báránya", aki meg fog áldoztatni a világ bűneiért? A választ, ismét Jézus fejezi ki félreérthetetlenül: Szeretett városa közeli pusztulását látta előre. Látta, hogy Isten visszavonja óvó hatalmát a városról, mert azok elutasították a Megváltó üdvösségre, békességre, hitre hívó hangját. Oltalom nélkül, a császár barátjuk seregével körülveszi a kőfalakat, melyen nem marad kő kövön háborítatlanul és lakossait kegyetlenül kiirtják.

Kedves testvérei, barátaim! Talán te is más Messiásban hiszel, mint akiről ír a Biblia, hisz ismereteidet papok, tanítók szavaira, s nem az ihletett írásra, a Bibliára alapozod. Így te is könnyekre fakaszthatod a Mestert, hisz egyetlen vallás sem adhat örökéletet. Azt, egyedül Krisztus adhatja! Talán hited alapok nélküli, netán felületes. Életed igazolja hitedet.

PÁSZTORI IMA és ‘MI ATYÁNK’ (Közösen)

Imádkozzunk! Most pedig hadd imádkozzunk úgy amint Ő tanított minket: "Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeznek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen! "

HÍRDETÉSEK  és IMA KÉRÉSEK

ZÁRÓ ÉNEK: Énekeljünk.....

Fel barátim
Fel barátim,drága Jézus zászlaja alatt,
Rajta, bátran!megsegít és gyõzedelmet ad.
Bízzatok, mert Jézus eljön, õ a fõvezér,
Zengje ajkunk:hozzád esdünk gyõzedelemér!


HÁLAADÁSI és ZÁRÓ IMA

HÁLAÁLDOZAT via Paypal
Tagjainak áldozatából tartjuk fenn épületeinket, végezzük szolgálatunkat.
Our church exists because of God’s grace, our prayers, and our gifts of time and resources.
May God bless you for your kindness and generosity!

Ha Isten Igéjét a szívedben hordozod és  megosztod másokkal, életed olyan lehet, mint a hullámot  indító vízcsepp.

Viszontlátásra a jövő héten!
SEE YOU NEXT SUNDAY!

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések